Copenhagen School of Design and Technology

da

Installationer (Etagebyggeri over 3 etager) (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Services (Multi-storey Building) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070407
Fag- /modulansvarlig
Anders Heigren Bagge
Bjørn Antonsen
 • Formål

  Generelle målsætninger
  Formålet er at sætte dig i stand til at designe bygningsinstallationer til opvarmning, ventilation, regnvand, dræning, brugsvand og kloakvand, der tager højde for indeklima, energiforbrug og holdbarhed i et erhvervsbyggeri.

  Ved semestrets afslutning er du i stand til at designe systemer til opvarmning og mekanisk ventilation; målsætte rør og designe anlæg af et varmesystem; bestemme behovet for ventilation ud fra juridiske krav samt krav til termisk indeklima og luftkvalitet. Med hensyn til mekaniske ventilationsanlæg kan du målsætte spjæld og kanaler og vælge passende luftbehandlingsenheder; projektere og dimensionere systemerne til regnvand, dræning, kloakvand og brugsvand. Du kan beregne energiforbruget i et erhvervsbyggeri, hvad angår klimaskærm og ydelser, og dermed påvise, om kravene i bygningsreglementet er blevet opfyldt.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •kan projektere de lodrette og vandrette installationsruter i en erhvervsejendom.
  •kan projektere og dimensionere forsynings- og distributionsanlæg med fokus på regnvand, dræning, brugsvandforsyning og kloakvandsinstallationer.
  •kan beskrive design og komponenter i ventilations- og varmeanlæg.
  •kan dimensionere et varmesystem i henhold til tekniske og funktionelle krav.
  •kan bestemme behovet for ventilation ud fra juridiske krav samt krav til termisk indeklima og luftkvalitet.
  •kan bestemme fysiske og funktionelle krav til et mekanisk ventilationssystem og vælge spjæld.
  •kan foretage forenklet tryktabsberegning og vælge egnede luftbehandlingsenheder.
  •kan beregne varmeoverførsel gennem bygningsdelene og risikoen for kondens.
  •kan beregne varme- og kuldebelastninger.
  •kan vurdere, om kravene til energiforbrug i bygningsreglementet er blevet opfyldt.
  •kan dokumentere detaljerne i indeklimaet i en erhvervsejendom.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
34
timers undervisning
35
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Installationer (Etagebyggeri over 3 etager) (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 49% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.