Copenhagen School of Design and Technology

da

Proces og Planlægning (Etagebyggeri over 3 etager) (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Process and Planning (Multi-storey Building) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
3,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070409
Fag- /modulansvarlig
Peter Falk
 • Formål

  Generelle målsætninger
  Selvstændigt og sammen med andre lærer du at planlægge, styre og administrere den praktiske gennemførelse af planlægningsopgaver.
  Den anvendte teori er projektplanlægning og -indkøb, konstruktionsprojektering og bæredygtighed samt livscyklusanalyser.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •kan gennemføre avancerede projektindkøb under hensyntagen til de forskellige aktørers leverancer.
  •kan foretage avancerede beregningsskøn og anvende planlægningsteknikker ved hjælp af integrerede omkostnings- og tidsoplysninger – kendt som understøttende BIM-teknologier.
  •kan anvende teknologi til beregning af livscyklusomkostninger – ud fra livscyklusanalyser skal du kunne vurdere livscyklusomkostningerne ved byggeriet over en nærmere defineret periode, herunder kunne forsyne kunden med alle nødvendige oplysninger.
  •kan anvende det Internationale System af Bæredygtighedscertifikater – kendt som Green Building-Certifikater.
  •kan foretage detaljeret vurdering af integration af produktionsdesign i forbindelse med præfabrikerede byggesystemer.
  •kan anvende detaljerede teknikker inden for informations- og kommunikationsteknologi.
  •kan udfærdige info om udbudspakker til underleverandører.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
34
timers undervisning
62
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Proces og Planlægning (Etagebyggeri over 3 etager) (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.