Copenhagen School of Design and Technology

da

Applikationsudvikling

2023/2024
Engelsk titel
Application development
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
12,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111201
Fag- /modulansvarlig
Nicklas Frederiksen
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet applikationsudvikling indeholder programdesign og programmering af større applikationer. Fagelementet indeholder udvikling af applikationer med brugergrænseflader der løser praktiske problemstillinger. Fagelementet indeholder derudover teori om algoritmer, programarkitektur og håndtering af data i en større applikation.

  Viden

  Den studerende har:
  • viden om anvendt teori, praksis og metoder inden for programarkitektur, herunder teknikker og metoder inden for programmering af applikationer
  • viden om algoritmer, datastrukturer og gængse programmeringsparadigmer

  Færdigheder

  Den studerende kan
  • anvende metoder og redskaber til udvikling og kvalitetssikring af software.
  • anvende relevante programmeringssprog til udvikling af software ved anvendelse af algoritmer, abstraktioner og mønstre.
  • anvende værktøjer til modellering og dokumentation af domænespecifikt programkode- og data.
  • anvende værktøjer til deling, versionsstyring og samarbejde omkring udvikling af programkode.
  • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for algoritmer, datastrukturer og gængse programmeringsparadigmer samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller

  Kompetencer

  Den studerende kan
  • selvstændigt indgå i et tværfagligt udviklingssamarbejde inden for design og konstruktion af større softwareløsninger
  • håndtere design og konstruktion af software
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til design og konstruktion af software

 • Undervisningsform
  Undervisning vil være en vekselvirkning mellem præsentation, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Gruppeprojekt udarbejdet i grupper på 3 – 5 studerende.
  Formkrav
  Omfang er maksimalt 30 normalsider (2400 anslag) ex. bilag

  Omfanget af rapporten varierer ikke med antallet af deltagere i gruppen, idet det er problemstillings omfang som er bestemmende for rapportens omfang.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Mundtlig gruppedel:
  o 10 min. præsentation af projektet pr. deltager dog max. 30 min.
  • Mundtlig individuel del:
  o 20 min. inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  • Helhedsvurdering af skriftlig og mundtlige dele
  o Skriftlig del vurderes som en gruppepræstation
100
timers undervisning
243
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Applikationsudvikling modtager du 100 timers undervisning, hvilket svarer til 133 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.