Copenhagen School of Design and Technology

da

Entreprise arkitektur

2023/2024
Engelsk titel
Enterprise Architecture
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111403
Fag- /modulansvarlig
Jarl Tuxen
Oskar Tuska
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder en gennemgang af Enterprise Architecture processen, med de enkelte arkitektur-, change management- og governance aktiviteter, samt resultat artefakter og strukturerings modeller. Endvidere vil fagelementet samle trådene fra alle fagelementer på 1 – 4 semester til et samlet hele, der fra et virksomhedsperspektiv skaber en holistisk syn på virksomheden i relation til IT og dermed øger virksomhedens evne til at operere effektivt og i overensstemmelse med sin strategi.
  Fagelementet vil også give en indgang til modenheds modeller og på hvad og hvordan disse kan bruges til at nå fra en as-is til en to-be (målbillede) situation, samt hvad der kræves for at forandre virksomheden i en ønsket retning.
  Endvidere indeholder fagelementet en introduktion til hvordan change management sikrer implementeringen af en ny arkitektur, samt hvordan governance sikrer bæredygtigheden af det implementerede.
  Fagelementet indeholder også hvordan teknologi og specielt ny teknologi har indflydelse på forretnings kapabiliteter og dermed skabelsen af digitalisering.

  Viden

  Den studerende har:
  • viden om relevant Enterprise Architecture rammeværk
  • viden om Enterprise Architecture og dets elementer.
  • viden om og kan forstå begreberne digitalisering og digitaliserings platform, samt kan reflektere over deres indflydelse på forretnings kapabiliteter
  • forståelse for og kan reflektere over uddannelsens øvrige discipliner, emner, metoder, modeller og værktøjers indplacering i en Enterprise Architecture kontekst

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende metoder og modeller fra uddannelsen til at beskrive en konsistent og helhedsorienteret as-is og to-be (målbillede) arkitektur
  • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for Enterprise Architecture samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller herunder planlægge en transition fra as-is arkitektur til to-be arkitektur ved hjælp af modenhedsmodeller
  • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger indenfor arkitektur tiltag der på et kort og langsigtet perspektiv forandrer virksomhedens evne til operationelt at nå sin strategi.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge i relation til Entreprise Architecture
  • selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for Entreprise Architecture og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik
  Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til Enterprise Architecture

 • Undervisningsform
  Undervisning vil være en vekselvirkning mellem præsentation, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  • Kendte eksamensspørgsmål
  • Ingen forberedelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • 30 min. inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
40
timers undervisning
97
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Entreprise arkitektur modtager du 40 timers undervisning, hvilket svarer til 53 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.