Copenhagen School of Design and Technology

da

Projektledelse

2023/2024
Engelsk titel
Project Management
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111405
Fag- /modulansvarlig
Patrick Agergaard
Oskar Tuska
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder en udvidet portefølje af projektstyrings og -ledelsesmodeller samt værktøjer, herunder projektfase, -type og -organiseringsmodeller.

  Endvidere indeholder fagelementet analytiske værktøjer, som gør det muligt at forstå projekter og projektledelse samt at håndtere de mange praktiske hensyn og udfordringer, som kan opstå undervejs i et komplekst projekt

  Viden

  Den studerende har:
  • viden om teorier og case-baserede eksempler for risiko- og interessentmodeller
  • viden om teorier om projektets generiske faser, modeller og dynamik
  • viden om teorier og praktiske eksempler for forskellige projekttyper
  • forståelse for teorier omkring projektlederrollen, projektroller og projektorganisering og kan reflektere over det i forhold til projektledelse i praksis
  • viden om teorier om projektevalueringstyper og statusrapportering
  • viden om systemudviklingsprojektmetoder fra sekventiel til iterativ og inkrementel

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende værktøjer til at udarbejde risikovurderinger og interessentanalyser ved hjælp af relevante modeller, udarbejde en projektorganisering med projektroller samt udarbejde projektplaner
  • formidle et projektgrundlag og efterfølgende evalueringer og status

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere udviklingsorienterede situationer i projektlederrollen og reflektere over samspil mellem risici, planer, kvalitet, omfang, ressourcer og tid (opgaveorienteret)
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til projektarbejde, -sammensætning og egen rolle i teamet

 • Undervisningsform
  Undervisning vil være en vekselvirkning mellem præsentation, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  • Kendte eksamensspørgsmål
  • Ingen forberedelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • 30 min. inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
40
timers undervisning
97
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Projektledelse modtager du 40 timers undervisning, hvilket svarer til 53 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.