Copenhagen School of Design and Technology

da

Systemdesign

2023/2024
Engelsk titel
System design
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111406
Fag- /modulansvarlig
Jarl Tuxen
Oskar Tuska
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet introducerer i samarbejde med projektledelse forskellige systemudviklingsmetoder, fra det sekventielle til det agile. Den studerende vil anvende en systemudviklingsmetode i et praksisnært projekt. Desuden indeholder fagelementet udarbejdelse af en systemvision og indsamling af krav. Formulering af krav og at omsætte dette til en abstrakt systemmodel sker under hensyntagen til systemudviklingsmetoden.

  Viden

  Den studerende har:
  • viden om kravindsamling og kravbeskrivelse.
  • viden om modeller til omformning af krav til løsningsarkitektur.
  • viden om modelbaseret softwaredesign.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende metoder og modeller til udarbejdelse af en løsningsarkitektur.
  • anvende standarder som en integreret del af en løsningsarkitektur.
  • anvende arkitektur patterns som grundlag for en løsningsarkitektur.
  • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for modelbaseret softwaredesign samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.
  • formidle en løsningsarkitektur til relevante interessenter.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere komplekse og udviklingssituationer med at analysere krav og metodisk og struktureret udarbejde en løsningsarkitektur baseret på standarder og arkitektur patterns.
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til udarbejdelse af løsningsarkitekturer.

 • Undervisningsform
  Undervisning vil være en vekselvirkning mellem præsentation, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  • Kendte eksamensspørgsmål
  • Ingen forberedelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • 30 min. inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
40
timers undervisning
97
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Systemdesign modtager du 40 timers undervisning, hvilket svarer til 53 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.