Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieteknik (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Start Up Programme (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503101
Fag- /modulansvarlig
Morten Bækkel Heise
Jens Højmann
Hanne Halvorsen
 • Formål og læringsmål

  Indhold: Modulet giver faglig basisviden og ruster den nye studerende til samarbejde og søgen, samt præsentation af ny viden. Regneark er et hovedværktøj, der bruges til beregninger og generering af diagrammer og præsentationssoftware til fremlægninger.

  Viden

  Den studerende kan beskrive:
  • værktøjer til at søge viden
  • værktøjer til præsentation og beregning
  • noteteknik
  • rollen som studerende i forhold til at være elev
  • det at studere

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • søge og vurdere ny viden
  • anvende regneark til beregninger og kurvegenerering
  • anvende præsentationssoftware til at præsentere og formidle ny viden
  • håndtere problembaseret undervisning.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • udvikle og tage ansvar for sit faglige vidensområde
  • igangsætte og styre samarbejde på tværs af fagområder
  • håndtere udviklingsorienterede situationer.
  • tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Online undervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
  • Videndeling mellem grupper
  • Cooperative learning
 • Samarbejdsfag/modul(er)
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Har man en ikke-teknisk baggrund og er optaget til studiestart, anbefales det at man inden start gennemgår nogle grundlæggende forløb i fysik og matematik, dvs matematik og fysik på d-niveau.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc skal medbringes og er en forudsætning her og under hele uddannelsen.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Førsteårsprøven. De studerende udarbejder gruppevis en skriftlig projektbesvarelse, der danner grundlag for individuel eksamination i slutningen af 2. sem.
  Ved prøven fremlægger gruppen samlet, hvorefter de enkelte studerende eksamineres individuelt.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Samlet bedømmelse af projektbesvarelse og mundtlig eksamination.
  Opgavetype
  Projektrapport udarbejdet af gruppe på max 3-4 studerende pr gruppe
  Formkrav
  Formkrav for projektrapporter, som udgør den skriftlige del af en prøve:
  • Maksimalt omfang: defineret i projektoplæg
  • Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  • Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse (Afsluttende Projekt), navn på uddannelse (Energiteknologuddannelsen), uddannelsesinstitution (KEA), forfatter(e), holdbetegnelse (Etek1-4), evt. projektvejleder, projektets titel (emne), evt. virksomhed
  • Antal anslag og dato for aflevering
  • Resumé på dansk
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler.
  • Baggrund, teori, metode, analyse, beregning, resultater til besvarelse af problemformuleringen og konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet.)
  • Bilagsliste (nummer og titel på samtlige vedlagte bilag)
  • Der skal skrives med almindelige marginer og med en læsevenlig skrifttype og – størrelse
  • Hvis projektet er fortroligt, skal dette tydeligt fremgå af forsiden
  • Projektrapporten med bilag skal afleveres samlet i en pdf-fil
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Prøven indledes med en fælles, mundtlig fremlægning og en varighed af 4 min pr eksaminand, herefter individuelle eksaminationer af 15 minutters varighed pr eksaminand.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc skal medbringes til forevisning af eksaminationens skriftlige grundlag på lokalets lærrede. Pc'en og dens tilslutning skal afprøves inden dagen for eksaminationen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor og lærrede.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Samlet bedømmelse af projektbesvarelse og mundtlig eksamination.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Energiteknologi - en introduktion
70
timers undervisning
67
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieteknik (DA) modtager du 70 timers undervisning, hvilket svarer til 93 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 51% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, studiegruppearbejde, værksted, video.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.