Copenhagen School of Design and Technology

da

C Modul: Byggeteknik og energianalyse (DA)

2022/2023
Engelsk titel
C Module Building Construction & Energy Analytics (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503142
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
Morten Bækkel Heise
Hanne Halvorsen
 • Formål og læringsmål

  Du lærer om byggeskik, klimaskærm og bygningers energibehov. Fokus er på anvendelsen af tekniske, samt adfærdsmæssige energianalyser og forbrugsberegninger til kortlægning af en bygnings energiprofil.

  Viden

  Den uddannede kan beskrive:
  • byggeskik, bygningskonstruktioner, grundlæggende installationer og energirigtige bygningskomponenter.
  • klimaskærmens fysik, samt anvendte teorier, metoder og praksis indenfor dens opbygning.
  • bygningsforbedringer og energibesparende foranstaltninger.
  • myndighedsbestemmelser, bygningsreglementet energimærkningsordning for bygninger.
  • teknisk og adfærdsbetinget analyse af energianlæg i bygninger inkl. energiforbrugsberegninger.

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  • vurdere og vælge metode, materialer og energibesparende installationer.
  • vurdere og tilrettelægge systematisk og struktureret bygningsanalyse.
  • forklare tekniske tegninger.
  • anvende og vurdere relevante metoder og værktøjer til måling og beregning af energiforbrug.
  • formidle energirigtige byggetekniske løsninger i eksisterende og nyt byggeri under hensyntagen til arkitektur, indeklima, miljø samt økonomi.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Online undervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
  • Videndeling mellem grupper
  • Cooperative learning
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Projekterne tager afsæt i en autentiske cases og er dermed tværfaglige. Læringen i semestrets øvrige fag og selvsøgt viden indgår.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Modul A-B

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc skal medbringes og er en forudsætning her og under hele uddannelsen.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Førsteårsprøven. De studerende udarbejder gruppevis en skriftlig projektbesvarelse, der danner grundlag for individuel eksamination i slutningen af 2. sem.
  Ved prøven fremlægger gruppen samlet, hvorefter de enkelte studerende eksamineres individuelt.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuelt mundtligt ud fra gruppe/individuelt skriftligt arbejde.
  Opgavetype
  Projektrapport udarbejdet af gruppe.
  Formkrav
  Formkrav for projektrapporter, som udgør den skriftlige del af en prøve:
  • Maksimalt omfang: defineret i projektoplæg
  • Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  • Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse (Afsluttende Projekt), navn på uddannelse (Energiteknologuddannelsen), uddannelsesinstitution (KEA), forfatter(e), holdbetegnelse (Etek1-4), evt. projektvejleder, projektets titel (emne), evt. virksomhed
  • Antal anslag og dato for aflevering
  • Resumé på dansk
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler.
  • Baggrund, teori, metode, analyse, beregning, resultater til besvarelse af problemformuleringen og konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet.)
  • Bilagsliste (nummer og titel på samtlige vedlagte bilag)
  • Der skal skrives med almindelige marginer og med en læsevenlig skrifttype og – størrelse
  • Hvis projektet er fortroligt, skal dette tydeligt fremgå af forsiden
  • Projektrapporten med bilag skal afleveres samlet i en pdf-fil
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Prøven indledes med en fælles, mundtlig fremlægning og en varighed af 4 min pr eksaminand, herefter individuelle eksaminationer af 15 minutters varighed pr eksaminand.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc skal medbringes til forevisning af eksaminationens skriftlige grundlag på lokalets lærrede. Pc'en og dens tilslutning skal afprøves inden dagen for eksaminationen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor og lærrede.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Samlet bedømmelse af projektbesvarelse og mundtlig eksamination.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt angives i WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Følgende anskaffes, når underviseren anbefaler det:
  Danvak Grundbog
  Guide til commissioning i praksis
92
timers undervisning
182
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget C Modul: Byggeteknik og energianalyse (DA) modtager du 92 timers undervisning, hvilket svarer til 122 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, projektarbejde, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.