Copenhagen School of Design and Technology

da

A Modul: Energiformer (DA)

2022/2023
Engelsk titel
A Module Energy Physics (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503141
Fag- /modulansvarlig
Hanne Halvorsen
Jens Højmann
Morten Bækkel Heise
 • Formål og læringsmål

  Du lærer om energifysik, energikilder og energilagring, samt metoder til omregning mellem de forskellige former. Modulets fokus er på at forstå grundbegreber inden for matematik, fysik, el og vvs bredt i forhold til energieffektivisering.

  Viden

  Den uddannede kan beskrive:
  • teorier, metoder og praksis inden for energiomsætning fra en form til en anden.
  • teorier, metoder og praksis inden for traditionelle og nye former for energilagre, energibærere og energikilder.
  • relevant termodynamik.
  • grundlæggende vvs- og el-teknik.
  • relevant matematik og fysik.

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  • anvende beregningsmetoder i forbindelse med energiomsætning.
  • vurdere og udvælge samt argumentere for valget af energibærere, energikilder, energilagre samt energimaskiner og -anlæg ud fra energimæssige beregninger.

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  • indgå i tværfagligt samarbejde om løsninger inden for energiomsætning og -lagring.
  • Opsøge, tilegne sig, og anvende ny viden om energiformer og anvendelse af energi, herunder energilagring.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Online undervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
  • Videndeling mellem grupper
  • Cooperative learning
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Projekterne tager afsæt i autentiske cases og er dermed tværfaglige. Læringen i semestrets øvrige fag og selvsøgt viden indgår.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Har man en ikke-teknisk baggrund og er optaget til studiestart, anbefales det at man inden start gennemgår nogle grundlæggende forløb i fysik og matematik, dvs matematik og fysik på d-niveau.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc skal medbringes og er en forudsætning her og under hele uddannelsen.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Førsteårsprøven. De studerende udarbejder gruppevis en skriftlig projektbesvarelse, der danner grundlag for individuel eksamination i slutningen af 2. sem.
  Ved prøven fremlægger gruppen samlet, hvorefter de enkelte studerende eksamineres individuelt.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Samlet bedømmelse af projektbesvarelse og mundtlig eksamination.
  Opgavetype
  Projektrapport udarbejdet af gruppe.
  Formkrav
  Formkrav for projektrapporter, som udgør den skriftlige del af en prøve:
  • Maksimalt omfang: defineret i projektoplæg
  • Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  • Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse (Afsluttende Projekt), navn på uddannelse (Energiteknologuddannelsen), uddannelsesinstitution (KEA), forfatter(e), holdbetegnelse (Etek1-4), evt. projektvejleder, projektets titel (emne), evt. virksomhed
  • Antal anslag og dato for aflevering
  • Resumé på dansk
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler.
  • Baggrund, teori, metode, analyse, beregning, resultater til besvarelse af problemformuleringen og konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet.)
  • Bilagsliste (nummer og titel på samtlige vedlagte bilag)
  • Der skal skrives med almindelige marginer og med en læsevenlig skrifttype og – størrelse
  • Hvis projektet er fortroligt, skal dette tydeligt fremgå af forsiden
  • Projektrapporten med bilag skal afleveres samlet i en pdf-fil
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Prøven indledes med en fælles, mundtlig fremlægning og en varighed af 4 min pr eksaminand, herefter individuelle eksaminationer af 15 minutters varighed pr eksaminand.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc skal medbringes til forevisning af eksaminationens skriftlige grundlag på lokalets lærrede. Pc'en og dens tilslutning skal afprøves inden dagen for eksaminationen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor og lærrede.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Samlet bedømmelse af projektbesvarelse og mundtlig eksamination.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt angives i WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Anskaffes ved uddannelsesstart:
  Energiteknologi - en introduktion

  Følgende anskaffes, når underviseren anbefaler det:
  Danvak Grundbog
  Guide til commissioning i praksis
100
timers undervisning
174
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget A Modul: Energiformer (DA) modtager du 100 timers undervisning, hvilket svarer til 133 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser i labs/værksteder, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.