Copenhagen School of Design and Technology

da

A modul Energiformer III (DA)

2018/2019
Engelsk titel
A module Energy Physics III (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503202
Fag- /modulansvarlig
Jesper Werner Løhndorf Christensen
Stig Esben Maegård Kristensen
Jens Højmann
 • Indhold og læringsmål

  Modulet omhandler vedvarende energikilder som vindmølleteknik, solcelleteknik, biomassekedler og varmepumpeteknik. Endvidere lagringsteknik af elektrisk energi.
  Der kan opnås dokumentation for beståede krav til certificering som VE-Montør i flg bek 1047.

  Viden

  Den uddannede kan beskrive:
  1. teorier, metoder og praksis indenfor traditionelle og nye former for energilagre, energibærere og energikilder
  2. relevant termodynamik

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  6. anvende beregningsmetoder i forbindelse med energiomsætning
  7. vurdere og udvælge samt argumentere for valget af energibærere, energikilder, energilagre samt energimaskiner og -anlæg ud fra energimæssige beregninger

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  8. indgå i tværfagligt samarbejde om løsninger indenfor energiomsætning og -lagring.
  9. opsøge, tilegne sig, og anvende ny viden om energiformer og anvendelse af energi, herunder energilagring.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
  • Cooperative learning
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Modulet indgår, sammen med Modul D, E og F, samt B II i grundlaget for et rådgivningsprojekt, der tager afsæt i en virkelig case.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået Modul C

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Bærbar pc med netkort

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Førsteårsprøven er delt i 2 dele:
  1. Analyseprojekt (i slutningen af 1. sem) og
  2. Rådgivningsprojekt (i slutningen af 2. sem).
  Dette modul dokumenteres ved 2. del.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  2. Rådgivningsprojekt (i slutningen af 2. sem): skriftligt arbejde efterfulgt af mundtlig høring
  Opgavetype
  Projektrapport udarbejdet af 1-3 deltagere i gruppe
  Formkrav
  Projektform
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-3 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  2 eksaminander prøves varighed 45 min. i alt, hvoraf der er allokeret 13 min. og 10 min. til
  henholdsvis præsentation og votering/karakterudmelding

  3 eksaminander prøves varighed 55 min. i alt, hvoraf der er allokeret 16 min. og 13 min. til
  henholdsvis præsentation og votering/karakterudmelding
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor og lærrede
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Førsteårsprøven, del 2, dækker:
  Modul A Energiformer III,
  Modul B Bygningers Indeklima II,
  Modul D Energi, Økonomi og Miljø,
  Modul E Energirigtig Projektering
  Modul F Projektledelse
  Frist for aflevering
  Besvarelsen afleveres i WISEflow. Invitation og praktiske oplysninger sendes pr mail til eksaminanden.
  Syge-/omprøve
  Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Der arrangeres omprøve (2. forsøg) kort tid efter den ordinære prøve.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Energiteknologi - en introduktion
  Varme-Ståbi
55
timer undervisning
0
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget A modul Energiformer III (DA) modtager du 55 timers undervisning, hvilket svarer til 73 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 100% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser i labs/værksteder, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, informationssøgning, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.