Copenhagen School of Design and Technology

da

Informationsteknologi 1 (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Information Technology 1 (DA)
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
3
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4511104
Fag- /modulansvarlig
Thomas Engedal Gustavsen
 • Formål og læringsmål

  Faget indeholder generel brug af IKT – Informations- og kommunikationsteknologi, herunder opbygning af projektrapporter, informationssøgning samt videndeling på tværs af netværk.

  Viden

  • Anvendelsesmulighederne i tekstbehandlingsprogrammer, kalkulationsprogrammer og præsentationsværktøjer.
  • Opbygning af projektrapporter.
  • Branchens mest gængse skabeloner til udarbejdelse af tilbuds- og udbudsmateriale
  • Samarbejde på webbaserede platforme.

  Færdigheder

  • Udarbejde større projektrapporter og udbudsmateriale.
  • Deltage i videndeling og samarbejde på webbaserede platforme.
  • Den studerende skal kunne anvende viden fremsøgt fra diverse databaser samt vurdere indholdet i forhold til kildekritik.

  Kompetencer

  • Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde ved hjælp af IKT-værktøjer.
  • Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer gennem webbaserede løsninger.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseretlæring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  De obligatoriske uddannelseselementer for det første studieår afsluttes med én fælles prøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuelt eller i grupper op til 5 personer. Den mundtlige del er individuel.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar
  Gruppen fremlægger i fællesskab projektets indhold og dets tilblivelse. Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå direkte i den individuelle bedømmelse.
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
23
timers undervisning
59
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Informationsteknologi 1 (DA) modtager du 23 timers undervisning, hvilket svarer til 31 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, projektpræsentation, øvelser, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde, informationssøgning, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.