Copenhagen School of Design and Technology

da

Teknisk beregning 1 (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Technical calculation 1 (DA)
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4511146
Fag- /modulansvarlig
Thomas Engedal Gustavsen
 • Formål og læringsmål

  Relevant matematik og fysik til beregninger af elektriske kredsløb og elektriske maskiner, samt opbygning og virkemåde.

  Viden

  • Skal have udviklingsbaseret viden om anvendelse af metode og teori for beregninger af elektriske installationer og elektriske maskiner.
  • Skal have forståelse for de vigtigste anvendte teorier for beregningsmetoder inden for det el-tekniske fagområde.

  Færdigheder

  • Skal kunne anvende færdigheder af matematiske beregninger til det el-tekniske område.
  • Skal kunne vurdere praktiske problemstillinger ud fra el-tekniske beregninger på elektriske kredsløb og elektriske maskiner.
  • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger i forhold til beregninger på elektriske kredsløb og elektriske maskiner

  Kompetencer

  • Skal kunne deltage i tværfaglige og udviklingsorienterede situationer med henblik på problemløsning af elektrotekniske opgaver.
  • Skal kunne håndtere ansvaret for elektrotekniske beregninger.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden og udvikle egne muligheder inden for det el-tekniske område

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, for eksempel:
  • Traditionel holdundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Gæsteforelæsninger
  • Tværfaglig projektorganiseret arbejde
  • Problembaseret læringsforløb
  • Selvstudie
  • Webbaseret forløb
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  De obligatoriske uddannelseselementer for det første studieår afsluttes med én fælles prøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuelt eller i grupper op til 5 personer. Den mundtlige del er individuel.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar.

  Gruppen fremlægger i fællesskab projektets indhold og dets tilblivelse. Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå direkte i den individuelle bedømmelse.
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
39
timers undervisning
98
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Teknisk beregning 1 (DA) modtager du 39 timers undervisning, hvilket svarer til 52 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.