Copenhagen School of Design and Technology

da

Forretningsforståelse og virksomhedsdrift - Nationalt fagelement (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Busniess sense and industrial management (DA)
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4511144
Fag- /modulansvarlig
Jørgen Gorm Hansen
 • Formål

  Virksomhedsøkonomi og –styring samt regnskabsforståelse. Relevante emner inden for erhvervsjura.

  Viden

  • Skal have udviklingsbaseret viden om ordrestyring såsom indkøb, bemanding, likviditet etc.
  • Skal have forståelse for regnskaber, budgetter, økonomisk analyse og kalkuler.
  • Skal have forståelse for kalkulationsmetoder og viden om programmer til prisberegning.
  • Skal have udviklingsbaseret viden om investering og finansiering.
  • Skal have forståelse for økonomisk og administrativ styring af virksomhedens aktiviteter.
  • Skal have viden om og forståelse af de i praksis anvendte centrale love og regler, der regulerer forholdet mellem en virksomhed og dens interessenter.

  Færdigheder

  • Skal kunne vurdere og anvende økonomi-/regnskabsinformation, intern som ekstern, som grundlag for beslutninger.
  • Skal kunne vurdere, justere og formidle en virksomheds og en entreprises økonomi.
  • Skal kunne opstille og formidle budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi.
  • Skal kunne anvende og kombinere relevante analyseværktøjer vedrørende økonomi og drift.
  • Skal kunne formidle og justere praksisnære handlingsplaner for økonomi og drift.

  Kompetencer

  • Skal kunne håndtere beregning af pris og afgivelse af tilbud.
  • Skal kunne deltage i tværfaglige ledelsesopgaver i forbindelse med styring af drift og økonomi.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for forretningsforståelse og virksomhedsdrift

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, for eksempel:
  • Traditionel holdundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Gæsteforelæsninger
  • Tværfaglig projektorganiseret arbejde
  • Problembaseret læringsforløb
  • Selvstudie
  • Webbaseret forløb
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er ingen bundne forudsætninger på uddannelsen.

  1. årsprøven skal være bestået for at den studerende kan fortsætte på 2. studieår.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det nationale fagelement prøves i førsteårsprøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar.

  Gruppen fremlægger i fællesskab projektets indhold og dets tilblivelse. Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå direkte i den individuelle bedømmelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Forretningsforståelse og virksomhedsdrift - Nationalt fagelement (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.