Copenhagen School of Design and Technology

da

Kommunikations- og formidlingsteknik - Nationalt fagelement (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Communication technique (DA)
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4511145
Fag- /modulansvarlig
Jørgen Gorm Hansen
 • Formål

  Faglig/erhvervsmæssig kommunikation og kulturforståelse tværfagligt som internationalt. Læsning og forståelse af manualer og datablade på fremmedsprog. Struktureret mundtlig og skriftlig præsentation af et emne.

  Viden

  • Skal have udviklingsbaseret viden om kommunikation og formidling inden for tekniske og virksomhedsrelaterede emner i forhold til nationale og internationale samarbejdspartnere.
  • Skal have udviklingsbaseret viden om forhandlingsteknik.
  • Skal have forståelse for opbygning af projektrapporter og manualer.

  Færdigheder

  • Skal kunne vurdere og formidle tekniske instruktioner til interessenter.
  • Skal kunne justere og formidle forslag og løsninger til interessenter, på dansk eller fremmedsprog.
  • Skal kunne anvende kommunikations- og formidlingsteknikker med henblik på ledelsesmæssig kommunikation.
  • Skal kunne anvende og kombinere tidssvarende kommunikationsteknologier.
  • Skal kunne vurdere, planlægge og afholde effektive møder.

  Kompetencer

  • Skal kunne varetage samt håndtere i kommunikationen med nationale og internationale interessenter.
  • Skal kunne udvikle egen praksisnær kommunikation inden for sit felt under hensyntagen til kulturelle forskelle.
  • Skal kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for intern kommunikation.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, for eksempel:
  • Traditionel holdundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Gæsteforelæsninger
  • Tværfaglig projektorganiseret arbejde
  • Problembaseret læringsforløb
  • Selvstudie
  • Webbaseret forløb
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er ingen bundne forudsætninger på uddannelsen.

  1. årsprøven skal være bestået for at den studerende kan fortsætte på 2. studieår.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det nationale fagelement prøves i førsteårsprøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar.

  Gruppen fremlægger i fællesskab projektets indhold og dets tilblivelse. Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå direkte i den individuelle bedømmelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kommunikations- og formidlingsteknik - Nationalt fagelement (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.