Copenhagen School of Design and Technology

da

Teknisk dokumentation - Nationalt fagelement (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Technical documentation (DA)
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4511147
Fag- /modulansvarlig
Jørgen Gorm Hansen
  • Formål

    Udarbejdelse af dokumentationsmateriale, herunder teknisk tegning samt anvendelse af programmer der anvendes til projektering i el-entrepriser.

    Viden

    • Skal have viden om gældende standarder for udarbejdelse af dokumentation til elinstallationer.
    • Skal have viden om opbygning af tegninger og andre tekniske kredsløbsskemaer, som anvendes inden for området.
    • Skal have forståelse for anvendelse af programmer, der anvendes til projektering og dokumentation af elinstallation.

    Færdigheder

    • Skal kunne anvende software til dokumentation i forbindelse med udførsel af elektriske installationer.
    • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og udvælge relevant software og beskrivelsesværktøj til dokumentation af elektriske installationer.
    • Skal kunne formidle teknisk dokumentation til relevante samarbejdspartner.

    Kompetencer

    • Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde for udarbejdelse og brug af teknisk dokumentation.
    • Skal kunne håndtere ansvaret for dokumentstyring i forbindelse med elektriske entrepriser.
    • Skal kunne tilegne sig ny viden om udviklingstendenser inden for teknisk dokumentation og udvikle kompetencer inden for området.

  • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
    Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, for eksempel:
    • Traditionel holdundervisning
    • Gruppearbejde
    • Case
    • Ekskursioner
    • Gæsteforelæsninger
    • Tværfaglig projektorganiseret arbejde
    • Problembaseret læringsforløb
    • Selvstudie
    • Webbaseret forløb
  • Prøve

    Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

    Forudsætninger for indstilling til eksamen
    Der er ingen bundne forudsætninger på uddannelsen.

    1. årsprøven skal være bestået for at den studerende kan fortsætte på 2. studieår.
    Faget prøves
    Faget/modulet prøves med flg. fag
    Det nationale fagelement prøves i førsteårsprøven.
    Prøveform
    Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
    Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar.

    Gruppen fremlægger i fællesskab projektets indhold og dets tilblivelse. Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå direkte i den individuelle bedømmelse.
    Individuel eller gruppeprøve
    Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
    Anvendt sprog til prøven
    Dansk(Norsk/Svensk)
    Bedømmelsesform
    7-trins skala
    Bedømmer(e)
    Ekstern censur
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Teknisk dokumentation - Nationalt fagelement (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.