Copenhagen School of Design and Technology

da

Bygningsinstallationer 2 - Nationalt fagelement (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Building Installations 2 (DA)
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4511341
Fag- /modulansvarlig
Ole Verner Olsen
Jakob Stryhn Dupont
Jørgen Gorm Hansen
 • Formål

  Planlægning, projektering, udførelse og verifikation af elektriske installationer i bygninger og i lavspændings distributionsanlæg.

  Viden

  Viden
  • Skal have forståelse for elektriske bygningsinstallationers opbygning, anvendelse af komponenter og de-res funktion.
  • Skal have forståelse for gældende love og regler samt anvendelse af disse inden for området.
  • Skal have forståelse af begreber og metoder samt anvendelse af disse i relation til området.
  • Skal have udviklingsbaseret viden om elektriske bygningsinstallationer dertilhørende praksis og centralt anvendt teori og metode.

  Færdigheder

  • Skal kunne anvende gældende love og regler til projektering af elektriske bygningsinstallationer.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk for-delagtige løsninger inden for området med hensyntagen til energioptimering.
  • Skal kunne formidle komplekse anvendte løsninger og begrunde disse med relevant teori.

  Kompetencer

  • Skal kunne deltage i tværfaglige projektbeskrivelser inden for området.
  • Skal kunne håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske bygningsinstallationer under anvendel-se af den nyeste teknologi og udvikle relevante løsninger.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og situationer med henblik på at udvikle egne kompe-tencer i relation til bygningsinstallationer.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, for eksempel:
  • Traditionel holdundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Gæsteforelæsninger
  • Tværfaglig projektorganiseret arbejde
  • Problembaseret læringsforløb
  • Selvstudie
  • Webbaseret forløb
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er ingen bundne forudsætninger på uddannelsen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det nationale fagelement prøves i 3. semesterprøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar.

  Gruppen fremlægger i fællesskab projektets indhold og dets tilblivelse. Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå direkte i den individuelle bedømmelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bygningsinstallationer 2 - Nationalt fagelement (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.