Copenhagen School of Design and Technology

da

Forretningsstrategi og innovation

2023/2024
Engelsk titel
Business strategy and innovation
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9141301
Fag- /modulansvarlig
Marie Louise Brixtofte
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet beskæftiger sig med med to hovedområder, strategi og innovation.
  Under strategi introduceres til rammeværktøjer til udvikling af virksomhedsstrategier, som anvendes til at skabe en fælles og forenende retning for en virksomheds aktiviteter, herunder metoder og redskaber til at arbejde strategisk, taktisk og operationelt. Der vil være fokus på implementering af strategien i virksomheden, hvori indgår elementer som risici, estimater, investeringers lønsomhed og ROI, samt kontrol. I fagelementet indgår investeringer i virksomheds projektportefølje.

  Under innovation introduceres til innovative og kreative processer med henblik på konceptudvikling og etablering eller forbedring af en forretningsmodel. Der er fokus på, hvordan man kan skabe en udviklende og fremtidssikret forretning gennem innovation, med et særligt fokus på datadreven innovation.
  Der indgår metoder, som understøtter udvikling og innovationen i virksomheden, og dermed sikrer, at virksomheden er på forkant af trends i markedet og skaber merværdi for sine kunder.

  Viden

  Den studerende:
  Har udviklingsbaseret viden om
  Virksomhedsstrategi for en forretningsenhed, herunder:

  • Sammenhængen mellem virksomhedsstrategi og strategi for en forretningsenhed
  • Centrale resultatindikatorer afledt af en virksomheds forretningsstrategi
  • Udvikling og implementering af forretningsstrategier
  • Investeringsteori inden for en virksomheds projektportefølje

  Konceptudvikling samt innovative og kreative processer, herunder:
  • Datadreven innovation
  • Implementering af innovation i en virksomhed,
  • Udarbejdelse af succeskriterier og måling af fremdrift
  • Organisering

  Kan forstå praksis og anvendt teori og metode inden for forretningsudvikling og innovation og kan reflektere over
  • Sammenhængen mellem virksomhedsstrategi og strategi for en forretningsenhed
  • Innovative processer, udvikling af forretningsmodeller og datadreven innovation

  Færdigheder

  Færdigheder
  Den studerende kan:
  anvende metoder og redskaber inden for
  dataindsamling, analyse, udvikling og implementering af en forretningsstrategi
  og mestre
  • Etablering eller revidering af en virksomhedsstrategi baseret på strategisk analyse af en organisation
  • Implementering af nye innovative forretningsmodeller, produkter eller services
  • Monitorering af resultater og fremdrift
  • Økonomiske beregninger inkl. investeringsanalyse og finansiering

  vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger i forhold til forretningsinnovation samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for
  • Udvikling af koncepter til nye produkter, services eller processer i en eksisterende organisation
  • Udarbejdelse af en business case

  formidle praksisnære og teoretiske problemstillinger vedrørende forretningsstrategi samt implementering af nye innovative tiltag til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge i forhold til at
  • Udarbejde og innovere på forretningsmodeller
  • Iværksætte forandringsinitiativer til at underbygge implementering af en organisations forretningsstrategi
  • Identificere og monitorere centrale resultatindikatorer

  selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i forhold til
  • Planlægning og fremme af innovative processer
  • Udarbejdelse af en business case

  identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen, herunder
  • Etablering eller revidering af en virksomhedsstrategi
  • Konceptudvikling og forretningsinnovation

 • Undervisningsform
  Klasseundervisning, med elementer af forelæsning, diskussioner, gruppeopgaver, problemorienterede case-opgaver (herunder tværfaglige med andre fag).
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  • Forudsætning for at kunne gå til eksamen er aflevering af 4-7 obligatoriske afleveringer på semesteret.
  • Der gives mundtlig eller skriftlig feedback på det afleverede materiale.
  • Afleveringerne er eksamensforudsætninger, som skal godkendes af underviser for at den studerende kan deltage i eksamen. Såfremt den studerende ikke afleverer eller får godkendt eksamensforudsætninger, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og mister et prøveforsøg.
  • Afleveringerne kan være et digitalt produkt, en præsentation og/eller et skriftligt materiale m.v. og kan være udarbejdet individuelt eller som gruppearbejde.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Produktafleveringerne udarbejdes i gruppearbejde, imens reflektionsdokumentet er et individuelt arbejde.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af 3 delelementer:
  • En skriftlig produktaflevering – som består af to skriftlige produkter
  • Et reflektionsdokument
  • En mundtlig prøve

  Udgangspunktet for den mundtlige del af prøven er produktafleveringerne samt et reflektionsdokumentet. Der gives en samlet karakter.
  Formkrav
  • Produktafleveringer må ikke overstige 20 sider, eksklusive bilag. Brug af bilag skal så vidt muligt begrænses og bliver ikke bedømt ved karaktergivning, men indgår som referencemateriale ved den mundtlige eksamen.

  • Reflektionsdokument på højst 2 sider med fokus på nøgleindsigter fra produktafleveringer.

  Krav til det skriftlige materiale uddybes i opgavebeskrivelsen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige prøve varer 30 min inklusive votering.
  • Individuel præsentation af nøgleindsigter: 5 minutter.
  • Individuel eksamination: 20 minutter.
  • Votering og meddelelse af karakter: 5 minutter.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Laptop må medbringes under den mundtlige eksamen til brug for præsentation.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Karaktergivning er en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige præsentation og eksamination.
  Frist for aflevering
  Vil fremgå af opgaveoplægget.
  Syge-/omprøve
  Prøven afholdes på samme måde som den almindelige eksamen. Det nye projekt kan enten være baseret på det samme problem som det projekt, der dannede grundlaget for den almindelige eksamen, eller på et nyt problem.
72
timers undervisning
202
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Forretningsstrategi og innovation modtager du 72 timers undervisning, hvilket svarer til 96 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.