Copenhagen School of Design and Technology

da

Den digitale organisation

2023/2024
Engelsk titel
The digital organization
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9141303
Fag- /modulansvarlig
Marie Louise Brixtofte
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet beskæftiger sig med den digitale infrastruktur, en virksomhed opererer i, både inden i og uden for organisationen. Der fokuseres på digital modenhed og muligheder og begrænsninger for digital udvikling, samt drift og udvikling af den digitale infrastruktur.

  Læringsmål for Den digitale organisation
  Viden
  Den studerende:
  Har udviklingsbaseret viden om
  • Digitale guidelines
  • Digital infrastruktur
  • Digital modenhed i en organisation
  • Digital governance

  Kan forstå praksis og anvendt teori og metode inden for digital governance i en virksomhedskontekst og kan reflektere over muligheder og begrænsninger for anvendelse af digitale teknologier

  Færdigheder
  Den studerende kan:
  anvende metoder og redskaber inden for digitalisering og mestre analyse af digital modenhed
  vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for digital udvikling og prototyping i relation til en virksomheds digitale infrastruktur.
  formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere vedrørende muligheder og begrænsninger for digitalisering i en organisation

  Kompetencer
  Den studerende kan:
  håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge i forhold til vurdering af digital modenhed i en organisation
  selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i forhold til opbygning og optimering af den digitale virksomhed

  identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen, herunder digitalisering og digital infrastruktur

  Viden

  Den studerende:
  Har udviklingsbaseret viden om
  • Digitale guidelines
  • Digital infrastruktur
  • Digital modenhed i en organisation
  • Digital governance

  Kan forstå praksis og anvendt teori og metode inden for digital governance i en virksomhedskontekst og kan reflektere over muligheder og begrænsninger for anvendelse af digitale teknologier

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  anvende metoder og redskaber inden for digitalisering og mestre analyse af digital modenhed

  vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for digital udvikling og prototyping i relation til en virksomheds digitale infrastruktur

  formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere vedrørende muligheder og begrænsninger for digitalisering i en organisation

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge i forhold til vurdering af digital modenhed i en organisation

  selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i forhold til opbygning og optimering af den digitale virksomhed

  identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen, herunder digitalisering og digital infrastruktur

 • Undervisningsform
  Klasseundervisning, med elementer af forelæsning, diskussioner, gruppeopgaver, problemorienterede case-opgaver (herunder tværfaglige med andre fag).
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  • Forudsætning for at kunne gå til eksamen er aflevering af 4-7 obligatoriske afleveringer på semesteret.
  • Der gives mundtlig eller skriftlig feedback på det afleverede materiale.
  • Afleveringerne er eksamensforudsætninger, som skal godkendes af underviser for at den studerende kan deltage i eksamen. Såfremt den studerende ikke afleverer eller får godkendt eksamensforudsætninger, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og mister et prøveforsøg.
  • Afleveringerne kan være et digitalt produkt, en præsentation og/eller et skriftligt materiale m.v. og kan være udarbejdet individuelt eller som gruppearbejde.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Produktafleveringerne udarbejdes i gruppearbejde, imens reflektionsdokumentet er et individuelt arbejde.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af 3 delelementer:
  • En skriftlig produktaflevering – som består af to skriftlige produkter
  • Et reflektionsdokument
  • En mundtlig prøve

  Udgangspunktet for den mundtlige del af prøven er produktafleveringerne samt et reflektionsdokumentet. Der gives en samlet karakter.
  Formkrav
  • Produktafleveringer må ikke overstige 20 sider, eksklusive bilag. Brug af bilag skal så vidt muligt begrænses og bliver ikke bedømt ved karaktergivning, men indgår som referencemateriale ved den mundtlige eksamen.

  • Reflektionsdokument på højst 2 sider med fokus på nøgleindsigter fra produktafleveringer.

  Krav til det skriftlige materiale uddybes i opgavebeskrivelsen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige prøve varer 30 min inklusive votering.
  • Individuel præsentation af nøgleindsigter: 5 minutter.
  • Individuel eksamination: 20 minutter.
  • Votering og meddelelse af karakter: 5 minutter.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Laptop må medbringes under den mundtlige eksamen til brug for præsentation.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Karaktergivning er en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige præsentation og eksamination.
  Frist for aflevering
  Vil fremgå af opgaveoplægget.
  Syge-/omprøve
  Prøven afholdes på samme måde som den almindelige eksamen. Det nye projekt kan enten være baseret på det samme problem som det projekt, der dannede grundlaget for den almindelige eksamen, eller på et nyt problem.
36
timers undervisning
101
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Den digitale organisation modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.