Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik 2 (Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik 3) (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Internship 2 (Lenses, technology and optics workshop 3) (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Fagkode
9227602
Fag- /modulansvarlig
Lars Bo Delkus
Jonas Milo Plum
 • Formål og læringsmål

  En stor del af uddannelsens læringselementer er placeret i praktikken. Praktikken indeholder læringsmål, som er knyttet til den praktiske udøvelse af professionen, en høj grad af tværfaglighed og samspillet mellem teori og praksis. Praktikkens tætte kontakt til den enkelte kunde eller patient flytter den generelle teori til et konkret plan.
  I Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik 3 (anden praktikperiode) anvender de studerende den teoretiske viden i praksis.

  Viden

  Den studerende har praksisnær viden om:
  - Brilleglas og -stel.
  - Udmåling og måltagning af brilleglas.
  - Tilpasning og opretning af brillestel samt indslibning og montering af glas.
  - Kvalitetssikring af hele brillen.

  Den studerende har forståelse for og kan reflektere over:
  - Valg af type af glas samt glas- og stelmaterialer i forhold til patientens individuelle behov.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Anvende apparatur til udmåling af brilleglas.
  - Foretage udmåling til indslibning af brilleglas og vurdere resultaterne i forhold til brillens vægt, udseende og anvendelse.
  - Vurdere behovet for tilpasning af brillestel samt foretage tilpasning.
  - Kvalitetssikre hele brillen.
  - Vejlede patienten i valg af brillestel og –glas ud fra patientens individuelle behov.
  - Formidle praksisnære og faglige problemstillinger til fagfæller.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Håndtere vejledningssituationen i relation til patientens individuelle behov.
  - Tage fagligt ansvar for kvalitetssikringen af hele brillen.
  - Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med fagfæller og andre sundhedspersoner.
  - Identificere egne læringsbehov, og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer inden for brilleteknologi relation til det optometriske virkefelt.

 • Undervisningsform
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.
  Den studerende vil, udover den undervisning og anden læring de modtager i praktikvirksomheden, få vejledning fra KEA praktikvejleder.
  Denne vejledning vil være af faglig karakter og omhandle den studerendes opgaver under praktikperioden
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Optagelseskrav på PBa. i Optometri.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det er et forudsætningskrav at den studerende på alle semestre i alle uddannelseselementer, herunder praktik, skal deltage i minimum 80 procent af undervisningen for at kunne blive indstillet til ordinær prøve.
  Derudover skal de studerende løbende aflevere kliniske opgaver indeholdende fagets krav.
  Opgaverne skal godkendes af den kliniske vejleder på praktikstedet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Den studerende arbejder med faglige emner, der sættes sammen i fire afsluttende skriftlige opgaver.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel, mundtlig eksamen af 30 minutters varighed på baggrund af udtrukket case blandt de sidste fire indleverede cases fra 2. praktikperiode.

  24-timer før eksamen trækkes en case af de fire indleverede, som der efterfølgende eksamineres i.
  Opgavetype
  Den studerende afleverer alle (7) cases inden for den fastlagte frist, jf. uddannelsesplan/forløbsplan.

  Udformning, indhold og variation af cases skal følge institutionens vejledning.
  Formkrav
  En case må maksimalt fylde 8 normalsider svarende til 2.400 anslag inklusive mellemrum.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  24-timer før eksamen trækkes en case af de fire indleverede, som der efterfølgende eksamineres i.

  Eksamen varer 30 minutter.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én samlet karakter for den udtrukne case, præsentation og overhøring.
20
timers vejledning
254
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 20 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 254 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: evaluering af praktikken, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.