Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik 2 (Klinisk optometri – Refraktion og binokulært syn) (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Internship 2 (Clinical optometry - Refraction and binocular vision) (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Fagkode
9227701
Fag- /modulansvarlig
Lars Bo Delkus
Anette Ristorp Ohlsen
Jonas Milo Plum
Nadine Rosendahl
Martin Mogensen
 • Formål og læringsmål

  En stor del af uddannelsens læringselementer er placeret i praktikken. Praktikken indeholder læringsmål, som er knyttet til den praktiske udøvelse af professionen, en høj grad af tværfaglighed og samspillet mellem teori og praksis. Praktikkens tætte kontakt til den enkelte kunde eller patient flytter den generelle teori til et konkret plan.
  I Klinisk optometri - Refraktion og Binokulært syn (anden praktikperiode) anvender de studerende den teoretiske viden i praksis.

  Viden

  Den studerende har praksisnær viden om:
  - Ametropier, presbyopi, vergens- og akkommodationsanomalier, svagsyn, ergooptometri og okulær patologi.
  - Amblyopi, børneskelen og erhvervet skelen.
  - De optometriske undersøgelses- og behandlingsmetoder.
  - Psykologiske og sociale faktorers indflydelse på patienters adfærd og reaktionsmønstre i samspillet med optometristen.
  - Patientlovgivning, journalføring, henvisninger og de etiske aspekter i arbejdet med patienter.

  Forståelse for og kan reflektere over:
  - Teorier og metoder i udøvelsen af virket som optometrist.
  - Patienters adfærds- og reaktionsmønstre i forbindelse med optometrisk behandling.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Foretage undersøgelser for ametropier, presbyopi, vergens- og akkommodationsanomalier, skelen og amblyopi.
  - Foretage en samlet analyse af undersøgelsesresultaterne og informere patienten om resultater, tilstande, behandlingsmuligheder, herunder henvise til anden sundhedsfaglig person, og prognoser med afsæt i patientens individuelle behov og livssituation.
  - Iværksætte optometrisk behandling med afsæt i patientens individuelle behov og livssituation.
  - Foretage undersøgelser, behandling og journalføring inden for gældende lovgivning.
  - Formidle faglige problemstillinger til patienter, fagfæller og andre sundhedsfaglige personer.
  - Foretage indsamling af kliniske data og reflektere over videnskabelig metode.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Selvstændigt håndtere patienter ud fra deres individuelle behov og forudsætninger i en behandlingsmæssig sammenhæng.
  - Tage ansvar for klinikhygiejne og -adfærd.
  - Selvstændigt indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde med fagfæller og andre sundhedsfaglige personer.
  - Tage ansvar for journalføring samt indsamling og registrering af kliniske data.
  - Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring.

 • Undervisningsform
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.
  Den studerende vil, udover den undervisning og anden læring de modtager i praktikvirksomheden, få vejledning fra KEA praktikvejleder.
  Denne vejledning vil være af faglig karakter og omhandle den studerendes opgaver under praktikperioden
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Optagelseskrav på PBa. i Optometri.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det er et forudsætningskrav at den studerende på alle semestre i alle uddannelseselementer, herunder praktik, skal deltage i minimum 80 procent af undervisningen for at kunne blive indstillet til ordinær prøve.
  Derudover skal de studerende løbende aflevere kliniske opgaver indeholdende fagets krav.
  Opgaverne skal godkendes af den kliniske vejleder på praktikstedet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Den studerende arbejder med faglige emner, der sættes sammen i fire afsluttende skriftlige opgaver.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel, mundtlig eksamen af 30 minutters varighed på baggrund af udtrukket case blandt de sidste fire indleverede cases fra 2. praktikperiode.

  24-timer før eksamen trækkes en case af de fire indleverede, som der efterfølgende eksamineres i.
  Opgavetype
  Den studerende afleverer alle (7) cases inden for den fastlagte frist, jf. uddannelsesplan/forløbsplan.

  Udformning, indhold og variation af cases skal følge institutionens vejledning.
  Formkrav
  En case må maksimalt fylde 8 normalsider svarende til 2.400 anslag inklusive mellemrum.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  24-timer før eksamen trækkes en case af de fire indleverede, som der efterfølgende eksamineres i.

  Eksamen varer 30 minutter.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én samlet karakter for den udtrukne case, præsentation og overhøring.
20
timers vejledning
391
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 20 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 391 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: evaluering af praktikken, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.