Copenhagen School of Design and Technology

da

Kampagnekommunikation (DA)

2019/2020
Specialeretning: Communication Design & Media
Engelsk titel
Campaign Communication (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944105
Fag- /modulansvarlig
Trine Bekkersgaard Stark
Rasmus Rahbek Simonsen
Helene Niclasen Jeune
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål

  Dette modul handler om at udvikle og planlægge en kommunikationskampagne for en specifik organisation med fokus på transmedia og brugerinddragelse. I samarbejde med den specifikke organisation finder de studerende frem til nogle centrale problemstillinger og emneområder. Derfra arbejder de studerende sig ind til et kernebudskab og implementeringen af dette i en overordnet strategi, der inddrager en række traditionelle og utraditionelle medier.
  Der lægges vægt på samspil mellem forskellige typer medier og organisationen, dens målgruppe og potentielle inddragelsesmuligheder. Den studerende vil arbejde med både kvalitative og kvantitative metoder, samt have fokus på testning og måling af kampagnen og succeskriterier. Derudover vil den studerende udvikle visuelle kampagneprodukter og endeligt forelægge deres kommunikationskampagne for organisationen. Centrale begreber fra transmedia teori, såsom spreadability, continuity og immersion, vil blive inddraget i undervisningen.

  Viden

  ● Argumentationsstrategi
  ● Teknologi
  ● Formidling og retorik
  ● Visuel kommunikation
  ● Innovationsprocesser

  Færdigheder

  ● Anvende videnskabelige metoder og teorier i forbindelse med research, analyse og faglig
  fordybelse
  ● Behandle, transformere og formidle viden visuelt
  ● Anvende innovative metoder til problemløsning
  ● Identificere potentiale for nye medieplatforme og løsninger gennem vurdering af tendens og samfundsudvikling

  Kompetencer

  ● Håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering af virksomhedens kommunikationsstrategi
  ● Udvikle og optimere virksomhedens kommunikationsstrategi med udgangspunkt i organisationens identitet og brand
  ● Arbejde strategisk og innovativt både selvstændigt og i samarbejde med andre
  ● Håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for virksomhedens kommunikationsstrategi.

 • Undervisningsform
  Der arbejdes med en blanding af forelæsninger og workshops. De studerende arbejder i grupper.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Computer med Adobe-pakken.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er knyttet en bunden forudsætning til modulet:

  1) Det er et forudsætningskrav, at den studerende præsenterer den færdige kampagnestrategi for kunden.

  Hvis den studerende ikke deltager til den afsluttende mundtlige præsentation ved modulelement, skal den studerende aflevere en skriftlig afløsningsopgave for at opfylde forudsætningskravet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Opgaven tager udgangspunkt i et specialespecifikt nøgleord, der offentliggøres ved eksamensperiodens start. Nøgleordet bearbejdes til en selvvalgt problemformulering, der konkretiseres i en fri skriftlig opgave, hvor metoder, processer og analyse skal indgå. Der skal udføres empiri i løbet af eksamensperioden, og analyseresultaterne af disse kan indgå i den skriftlige opgave og/eller præsenteres ved den mundtlige eksamination .
  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag og fremstiller en præsentation. Begge dele medbringes til den mundtlige eksamen. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget på den skriftlige opgave er på 5 normalsider +/- 10%. Den skriftlige opgave skal som minimum indeholde:

  ● Indholdsfortegnelse
  ● Indledning
  ● Problemformulering
  ● Metode
  ● Proces
  ● Analyse
  ● Konklusion
  ● Litteraturliste
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Viden
  Den uddannede inden for studieretningen Communication design & Media har tillige viden om
  1) trendteori,
  2) antropologisk metode,
  3) kulturforståelse og idehistorie,
  4) designteori og semiotik,
  5) argumentationsstrategi,
  6) fremtidsanalyse,
  7) innovationsprocesser,
  8) teknologi og
  9) formidling og retorik.

  Færdigheder
  Den uddannede inden for studieretningen Communication design & Media kan tillige
  1) identificere og vurdere tendenser og fænomener i forhold til trend- og samfundsteori, samt historisk kontekst,
  2) anvende antropologisk metode til indsamling af relevante data,
  3) udarbejde designbriefs på baggrund af research og databearbejdning,
  4) formidle skriftligt og mundtligt om trend, mode og livsstil,
  5) behandle, transformere og formidle viden visuelt,
  6) anvende innovative metoder til problemløsning,
  7) identificere potentiale for nye markeder og løsninger gennem vurdering af tendens og markedsudvikling og
  8) formidle komplekse faglige problemstillinger interpersonelt og interkulturelt på en velargumenteret og dokumenteret måde inden for design, livsstils- og innovationsbranchen.

  Kompetencer
  Den uddannede inden for studieretningen Communication design & Media kan tillige
  1) selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde strategisk og innovativt,
  2) håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering,
  3) håndtere udvikling og optimering af virksomhedens kommunikationsstrategi,
  4) kommunikere i henhold til en given virksomheds identitet og brand og
  5) udarbejde skriftlige og mundtlige fremtidsanalytiske oplæg med baggrund i idéhistoriske og kulturteoretiske analyser.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Fiske, J., 2011. Introduction to Communication Studies. 3rd ed. London: Routledge. Kap. 1:
  Communication Theory.
  Gulbrandsen, I. og Just, S., 2017. Strategizing communication. 1st ed. Frederiksberg:
  Samfundslitteratur.
  Jenkins, H. et al., 2016. By Any Media Necessary. New York: NYU Press.
  Jenkins, H., Ford, S., og Green, J., 2013. Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a
  Networked Culture. New York: New York University Press. Kap 5, s.195 - 228
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kampagnekommunikation (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, workshop, gruppearbejde, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.