Copenhagen School of Design and Technology

da

Kommunikationsdesign for forandring (DA)

2019/2020
Specialeretning: Communication Design & Media
Engelsk titel
Communication Design to Change (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
7 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944208
Fag- /modulansvarlig
Stine Behrendtzen
Lene Hald
Helene Niclasen Jeune
Jeremy Walton
Martin Hesseldahl
Tim Meicker
 • Formål

  Modulet tager afsæt i FNs bæredygtige verdensmål (Sustainable Development Goals) og fokuserer på kommunikationsdesign som en katalysator for forandring i samfundet.
  De studerende skal udvikle kommunikationsløsninger, der ved hjælp af visuelle og retoriske virkemidler adresserer udviklingsmålene, så de virker vedkommende og involverende på en udvalgt målgruppe. Modulet består derudover af kuratering af de kommunikationsprodukter, som de studerende har skabt.
  Modulet lægger vægt på at få teorier, metoder og begreber fra hele året i spil i forhold til identificering af problem, research, design, udvikling af produkt og kuratering.

  Viden

  ● Designteori/metode og semiotik
  ● Teknologi
  ● Formidling og retorik
  ● Visuel kommunikation
  ● Kulturforståelse og idehistorie
  ● Fremtidsanalyse

  Færdigheder

  ● Udarbejde design briefs på baggrund af research og databearbejdning, herunder formidle, behandle og transformere viden om trends skriftligt, mundtligt og visuelt.
  ● Formidle komplekse faglige problemstillinger interpersonelt og kulturelt på en velargumenteret og veldokumenteret måde.
  ● Anvende innovative metoder til problemløsning.
  ● Identificere potentiale for nye medieplatforme og løsninger gennem vurdering af tendenser og samfundsudvikling.

  Kompetencer

  ● Udarbejde skriftlige og mundtlige fremtidsanalytiske oplæg med baggrund i idéhistoriske og kulturteoretiske analyser.
  ● Håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design- og idegenerering.
  ● Arbejde strategisk og innovativt både selvstændigt og i samarbejde med andre.

 • Undervisningsform
  Der arbejdes med en blanding af forelæsninger og workshops samt gruppearbejde og individuelle opgaver.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Computer med Adobe-pakken, kamera, lydoptager, såsom en mobiltelefon.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er knyttet to bundne forudsætninger til modulet:

  1) Det er et forudsætningskrav, at den studerende afleverer den afsluttende kommunikationsløsning. Hvis den studerende ikke gør dette, skal den studerende aflevere en skriftlig afløsningsopgave for at opfylde forudsætningskravet.

  2) Det er et forudsætningskrav, at den studerende deltager i den afsluttende mundtlige præsentation. Hvis den studerende ikke deltager i den afsluttende mundtlige præsentation, skal den studerende aflevere en skriftlig afløsningsopgave for at opfylde forudsætningskravet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Opgaven tager udgangspunkt i et specialespecifikt nøgleord, der offentliggøres ved eksamensperiodens start. Nøgleordet bearbejdes til en selvvalgt problemformulering, der konkretiseres i en fri skriftlig opgave, hvor metoder, processer og analyse skal indgå. Der skal udføres empiri i løbet af eksamensperioden, og analyseresultaterne af disse kan indgå i den skriftlige opgave og/eller præsenteres ved den mundtlige eksamination .
  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag og fremstiller en præsentation. Begge dele medbringes til den mundtlige eksamen. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget på den skriftlige opgave er på 5 normalsider +/- 10%. Den skriftlige opgave skal som minimum indeholde:

  ● Indholdsfortegnelse
  ● Indledning
  ● Problemformulering
  ● Metode
  ● Proces
  ● Analyse
  ● Konklusion
  ● Litteraturliste
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Viden
  Den uddannede inden for studieretningen Communication design & Media har tillige viden om
  1) trendteori,
  2) antropologisk metode,
  3) kulturforståelse og idehistorie,
  4) designteori og semiotik,
  5) argumentationsstrategi,
  6) fremtidsanalyse,
  7) innovationsprocesser,
  8) teknologi og
  9) formidling og retorik.

  Færdigheder
  Den uddannede inden for studieretningen Communication design & Media kan tillige
  1) identificere og vurdere tendenser og fænomener i forhold til trend- og samfundsteori, samt historisk kontekst,
  2) anvende antropologisk metode til indsamling af relevante data,
  3) udarbejde designbriefs på baggrund af research og databearbejdning,
  4) formidle skriftligt og mundtligt om trend, mode og livsstil,
  5) behandle, transformere og formidle viden visuelt,
  6) anvende innovative metoder til problemløsning,
  7) identificere potentiale for nye markeder og løsninger gennem vurdering af tendens og markedsudvikling og
  8) formidle komplekse faglige problemstillinger interpersonelt og interkulturelt på en velargumenteret og dokumenteret måde inden for design, livsstils- og innovationsbranchen.

  Kompetencer
  Den uddannede inden for studieretningen Communication design & Media kan tillige
  1) selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde strategisk og innovativt,
  2) håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering,
  3) håndtere udvikling og optimering af virksomhedens kommunikationsstrategi,
  4) kommunikere i henhold til en given virksomheds identitet og brand og
  5) udarbejde skriftlige og mundtlige fremtidsanalytiske oplæg med baggrund i idéhistoriske og kulturteoretiske analyser.
47
timers undervisning
227
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kommunikationsdesign for forandring (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 17% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, tværfaglig projektorganiseret undervisning, workshop, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.