Copenhagen School of Design and Technology

da

Future thinking and digital cultures (DA)

2019/2020
Specialeretning: Communication Design & Media
Engelsk titel
Future Thinking and Digital Cultures (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944207
Fag- /modulansvarlig
Helene Niclasen Jeune
Trine Bekkersgaard Stark
Martin Hesseldahl
Tim Meicker
 • Formål

  Dette modul handler om at identificere og afkode en virksomheds identitet og begreber i den digitale verden, samt udfordre, forstyrre og re-designe disse i praksis. Det handler om at afkode de kulturelle tendenser og konnotationer i samfundet, som virksomheden hægter sig op på og udtrykker sig i forhold til. Derudover handler det om at undersøge de samfundstendenser og fremtidsscenarier, der udfordrer virksomheden på sigt og som gør det afgørende for virksomheden at være i forandring og tænke nye løsningsscenarier.
  Modulet undersøger den rolle digitale teknologier og medier har på vores hverdagsliv og i samfundet, samt de problemstillinger der optræder iht. eksempelvis manglende gennemsigtighed og troværdighed i kommunikation på individ-, virksomheds- og samfundsniveau.

  Viden

  ● Designteori/metode og semiotik
  ● Argumentationsstrategi
  ● Teknologi
  ● Formidling og retorik
  ● Visuel kommunikation.
  ● Trendteori
  ● Innovationsprocesser
  ● Fremtidsanalyse.

  Færdigheder

  ● Udarbejde design briefs på baggrund af research og databearbejdning, herunder formidle, behandle og transformere viden om trend skriftligt, mundtligt og visuelt
  ● Anvende innovative metoder til problemløsning
  ● Identificere potentiale for nye medieplatforme og løsninger gennem vurdering af tendens og samfundsudvikling
  ● Identificere og vurdere tendenser og fænomener i forhold til trend- og samfundsteori samt historisk kontekst.

  Kompetencer

  ● Håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering af virksomhedens kommunikationsstrategi
  ● Udvikle og optimere virksomhedens kommunikationsstrategi med udgangspunkt i organisationens identitet og brand
  ● Udarbejde skriftlige og mundtlige fremtidsanalytiske oplæg med baggrund i idéhistoriske og kulturteoretiske analyser.
  ● Arbejde strategisk og innovativt både selvstændigt og i samarbejde med andre
  ● Håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for virksomhedens kommunikationsstrategi.

 • Undervisningsform
  Der arbejdes med en blanding af forelæsninger og workshops. De studerende arbejder i grupper.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Computer med Adobe-pakken.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er knyttet en bunden forudsætninger til modulet:

  1) Det er et forudsætningskrav, at den studerende præsenterer det færdige kommunikationsprodukt for kunden.

  Hvis den studerende ikke deltager til den afsluttende mundtlige præsentation ved modulet, skal den studerende aflevere en skriftlig afløsningsopgave for at opfylde forudsætningskravet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Opgaven tager udgangspunkt i et specialespecifikt nøgleord, der offentliggøres ved eksamensperiodens start. Nøgleordet bearbejdes til en selvvalgt problemformulering, der konkretiseres i en fri skriftlig opgave, hvor metoder, processer og analyse skal indgå. Der skal udføres empiri i løbet af eksamensperioden, og analyseresultaterne af disse kan indgå i den skriftlige opgave og/eller præsenteres ved den mundtlige eksamination .
  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag og fremstiller en præsentation. Begge dele medbringes til den mundtlige eksamen. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget på den skriftlige opgave er på 5 normalsider +/- 10%. Den skriftlige opgave skal som minimum indeholde:

  ● Indholdsfortegnelse
  ● Indledning
  ● Problemformulering
  ● Metode
  ● Proces
  ● Analyse
  ● Konklusion
  ● Litteraturliste
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Viden
  Den uddannede inden for studieretningen Communication design & Media har tillige viden om
  1) trendteori,
  2) antropologisk metode,
  3) kulturforståelse og idehistorie,
  4) designteori og semiotik,
  5) argumentationsstrategi,
  6) fremtidsanalyse,
  7) innovationsprocesser,
  8) teknologi og
  9) formidling og retorik.

  Færdigheder
  Den uddannede inden for studieretningen Communication design & Media kan tillige
  1) identificere og vurdere tendenser og fænomener i forhold til trend- og samfundsteori, samt historisk kontekst,
  2) anvende antropologisk metode til indsamling af relevante data,
  3) udarbejde designbriefs på baggrund af research og databearbejdning,
  4) formidle skriftligt og mundtligt om trend, mode og livsstil,
  5) behandle, transformere og formidle viden visuelt,
  6) anvende innovative metoder til problemløsning,
  7) identificere potentiale for nye markeder og løsninger gennem vurdering af tendens og markedsudvikling og
  8) formidle komplekse faglige problemstillinger interpersonelt og interkulturelt på en velargumenteret og dokumenteret måde inden for design, livsstils- og innovationsbranchen.

  Kompetencer
  Den uddannede inden for studieretningen Communication design & Media kan tillige
  1) selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde strategisk og innovativt,
  2) håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering,
  3) håndtere udvikling og optimering af virksomhedens kommunikationsstrategi,
  4) kommunikere i henhold til en given virksomheds identitet og brand og
  5) udarbejde skriftlige og mundtlige fremtidsanalytiske oplæg med baggrund i idéhistoriske og kulturteoretiske analyser.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Christensen, C., Raynor, M., McDonald, R., 2015. What is Disruptive Innovation?. Harvard Business Review. [online]
  Dragt, E., 2017. How to Research Trends: Move beyond trend watching to kickstart innovation.
  Amsterdam: BIS Publishers. pp. 103-131
  Dru, J-M. 2015b. The ways to new: 15 paths to disruptive innovation. Hoboken, NJ: John Wiley &
  Sons.Chap. 1-3 + 19-20 + Appendix 2.
  Dru, J-M. 2015a. Brand-Led Disruption. In: The Ways to New: 15 Paths to Disruptive Innovation.
  Hoboken, NJ: Wiley. Ch. 15.
  Higham, W., 2009. The Next Big Thing: Spotting and Forecasting Consumer Trends for Profit.
  London: Kogan Page. pp. 1-1
  Ingold, T., 2011. Redrawing Anthropology: materials, movements, lines. Farnham: Ashgate
  Publishing Ltd. pp. 1-19.
  Kahneman, D., 2011. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, straus and Giroux. pp. 3-24.
  Urry, U., 2016. What is the Future? Malden: Polity Press. pp 17-33
  Vejlgaard, H., 2008. Anatomy of a trend. New York: McGraw-Hill. pp 1-27.
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Future thinking and digital cultures (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, gruppearbejde, workshop, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.