Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretning Business- nationale fagelementer (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Specialisation: Business (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944106
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Studieretningen Business indeholder de to nationale fagelementer Handel og Supply Chain Management.

  Handel:
  Fagelementet handel indeholder forståelse for strategiske nationale og internationale indkøbs- og handelsforhold, herunder bæredygtighed i virksomhedens værdi- og forsyningskæde med fokus på at styrke virksomhedens konkurrenceevne.

  Supply Chain Management:
  Fagelementet supply chain management indeholder forståelse for strategisk styring af virksomhedens supply chain, logistik, teknologi og økonomi med det formål at dække virksomhedens og det omgivende samfunds behov.

  Viden

  Handel:
  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om praksis og anvendt teori og metode inden for handel med fokus på forsyningsmarkedsforhold, internationale handelsforhold og virksomhedsstrategi.
  • Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode, samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode.

  Supply Chain Management:
  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om praksis og anvendt teori og metode inden for supply chain management med fokus på logistik, økonomi og produkttilpasning.
  • Skal kunne forstå og reflektere over praksis og anvendelsen af teori og metode.

  Færdigheder

  Handel:
  Den studerende:
  • Skal kunne anvende metoder og redskaber inden for sourcing, indkøb, leverandørsamarbejde og bæredygtighed på strategisk niveau.
  • Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, tilpasse parameterindsatsen, samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller med henblik på at styrke konkurrenceevnen.
  • Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsningsmodeller til virksomhedens interne og eksterne interessenter.


  Supply Chain Management:
  Den studerende:
  • Skal kunne anvende metoder og redskaber inden for styring af virksomhedens supply chain på strategisk niveau.
  • Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, herunder inddrage relevante teknologier og processer, samt begrunde og vælge relevante løsninger.
  • Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til virksomhedens interne og eksterne interessenter.

  Kompetencer

  Handel:
  Den studerende:
  • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- og studiesammenhænge inden for fagområdet handel.
  • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af virksomhedens forsyningskæde.
  • Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

  Supply Chain Management:
  Den studerende:
  • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer, herunder inddrage det omgivende samfunds behov, samt perspektivere det til virksomheden.
  • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.
  • Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen

 • Undervisningsform
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der vil være en bunden forudsætning i hvert af de moduler, som fagelementet indgår i.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Se mere om prøveformen under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Opgavetype
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Formkrav
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Frist for aflevering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Syge-/omprøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
34
timers undervisning
240
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretning Business- nationale fagelementer (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 12% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.