Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretning Business (Fashion Management) - Lokalt fagelement (Handel) (DA)

2023/2024
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Specialisation: Fashion Management (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944210
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet Handel indeholder forståelse for virksomhedens indkøbs- og handelsforhold og hvordan disse kan tilpasses ændringer i eksterne forhold. Der er fokus på vidensområder indenfor økonomi og markeds- og konkurrenceforhold med henblik på at udvikle virksomheders strategiske og taktiske tiltag fra idé til implementering.

  Viden

  Den studerende:

  • Skal have viden om mikro- og makroøkonomiske begreber og politisk økonomiske problemstillinger

  • Skal have viden om relevante erhvervsøkonomiske problemstillinger

  • Skal have viden om bæredygtighed og business

  • Skal have kendskab til markeds- og konkurrenceforhold

  • Skal kunne redegøre for forskellige tilgange til innovation og have viden om forretningsmodeludvikling

  Færdigheder

  Den studerende:

  • Skal kunne vurdere markedsforhold og tilrettelægge virksomheders handelsmæssige strategier og koncepter i overensstemmelse hermed,

  • Skal kunne vurdere den økonomiske udvikling på væsentlige markeder og tilpasse parameterindsatsen i overensstemmelse hermed

  • Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsningsmodeller til virksomhedens interne og eksterne interessenter.

  • Skal kunne vurdere anvendelsesmuligheder af relevante it-værktøjer

  • Skal kunne balancere bæredygtighed og business

  Kompetencer

  Den studerende:

  • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- og studiesammenhænge inden for fagområdet handel.

  • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af virksomhedens forsyningskæde.

  • Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

 • Undervisningsform
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der vil være en bunden forudsætning i hvert af de moduler, som fagelementet indgår i.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Opgavetype
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Formkrav
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Frist for aflevering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Syge-/omprøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretning Business (Fashion Management) - Lokalt fagelement (Handel) (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.