Copenhagen School of Design and Technology

da

Design, Business og Teknologi 1: Værdiskabelse (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Design, Business and Technology 1: Value Creation (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944501
Fag- /modulansvarlig
Sofia Viholt
Tim Meicker
Mette Vilsøe Lowth
Silje Bethuelsen Brünings-Hansen
 • Formål og læringsmål

  Dette modul introducerer til den grundlæggende teori og metode inden for de tre fagområder design, business og teknologi ved at rammesætte hvordan de hver især og i fællesskab skaber værdi for virksomheder, brugere og det omgivende samfund. Værdiskabelse skal derfor forstås som et udvidet værdibegreb, der ikke kun har en monetær betydning, men snarere som en mangefacetteret forståelse af produkter og services i det 21. århundrede.

  Der introduceres til grundlæggende teknologier inden for design og business, herunder idégenerering, dataanalyse, konceptudvikling og undersøgelsesdesign. Inden for design introduceres blandt andet Design Thinking og konkrete designtilgange med henblik på at kunne anvende designfaglige metoder og redskaber processuelt såvel som strategisk. Der undervises i teori og metode inden for business, herunder intern og ekstern analyse af virksomheden og dens omverden, med det formål at opøve strategisk og forretningsmæssig forståelse.

  Der introduceres ligeledes til FN’s verdensmål og cirkulær økonomi, der samtidigt kan ses i forhold til og som en perspektivering af de tre fagområder. Målet er at den studerende på sigt skal kunne indgå i innovative processer og løse brancherelevante problemstillinger på bæredygtig vis.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal have udviklingsbaseret viden om idégenerering, dataanalyse og konceptudvikling, samt teori og metode om undersøgelsesdesign.

  - Skal have udviklingsbaseret viden om designteori og metode, samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af designteori og metode.

  - Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode inden for forretningsområdet.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne anvende designfaglig metode og redskaber i en innovativ proces ift. brancherelevante problemstillinger.

  - Skal kunne anvende businessområdets metoder og redskaber inden for forretningsforståelse og konceptudvikling og inddrage disse til udvikling af innovative, bæredygtige og værdiskabende koncepter.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til designområdet.

  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation businessområdet.

  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til teknologi.

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil foregå som korte webinarer/forelæsninger efterfulgt af gruppeøvelser og feedbacksessions.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Personlig computer med internet-adgang.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel skriftlig hjemmeopgave.
  Opgavetype
  Formålet med eksamen i Design, business og teknologi er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene inden for fagområderne design, business, og teknologi fra modulerne Design, business og teknologi 1, 2 og 3 på 5. semester svarende til 15 ECTS. Læringsmålene fremgår i modulbeskrivelserne for Design, business og teknologi 1: Værdiskabelse, Design, business og teknologi 2: Brugerforståelse, Design, business og teknologi 3: Proces, designeeksperimenter og prototyping på KEA’s fag- og modulkatalog.

  Grundlaget for prøven er en individuel skriftlig aflevering, der udarbejdes på baggrund af en tildelt opgavebeskrivelse indenfor de tre fælles fagområder design, business og teknologi. Opgavebeskrivelsen bliver frigivet i slutningen af Design, business og teknologi 3, hvorefter den studerende har 5 dage til at udarbejde den skriftlige besvarelse.
  Formkrav
  Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er maks. 5 normalsider.

  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med. På opgavens forside skal titel, den studerendes navn, klasse, dato og antal anslag fremgå.

  Definition af normalside
  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter og kildehenvisninger, men ikke forside, fortrolighedserklæring/tro- og loveerklæring, indholdsfortegnelse, kildeliste (litteraturliste) og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med.

  Anvendt referencesystem
  Kildeliste, kildehenvisninger og citatangivelser skal håndteres efter Harvard Referencing System.

  Særligt krav til kilde- og litteraturliste
  I opgaven skal du kildehenvise til de teorier og metoder, som du anvender. Du skal sikre dig, at kildelisten (litteraturlisten) indeholder alle de teorier og metoder, som du anvender i opgaven og at du henviser til de korrekte materialer, jf. pensumlisten. Du må fx ikke henvise til en undervisers præsentation, men skal henvise til den originale kilde fra pensum.

  Bilag
  Bilag placeres efter kildelisten og skal kun medtages, hvis den studerende henviser til det i opgaven. Et bilag er materialer, som den studerende stiller til rådighed for læseren, men som ikke hører hjemme i sit fulde uddrag i opgaven. Bilag kan være - men er ikke begrænset til - interviewudskrifter, spørgeskemaer, statistiske oversigter, svært tilgængelige dokumenter, m.m. Et bilag skal påføres bilagsnummer, overskrift, forklarende tekst og eventuelt referencer. Ved flere bilag skal den studerende lave en bilagsoversigt. Hvert nyt bilag starter på en ny side.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der gives 5 studiedage til udarbejdelse af opgaven.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål, som fremgår af hvert modul.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design, Business og Teknologi 1: Værdiskabelse (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.