Copenhagen School of Design and Technology

da

Design, Business og Teknologi 3: Proces, designeksperimenter og prototyping (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Design, Business and Technology 3: Process, Design Experiments and Prototyping (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944503
Fag- /modulansvarlig
Berit Konstante Nissen
Stine Behrendtzen
Martin Hesseldahl
Sofie Edvard Nielsen
Trine Bekkersgaard Stark
 • Formål og læringsmål

  Formålet med dette modul er at lære de studerende at håndtere komplekse og udviklingsorienterede designprocesser, og med afsæt i teknologiforståelse at udvikle værdiskabende løsninger til samarbejdspartnere og brugere. Der er særligt fokus på at udvikle de studerendes praktiske færdigheder og kompetencer inden for teknologi og design, og derfor vil dele af undervisningen tage afsæt i værksteder og labs. De studerende vil få viden om, hvordan designprocessen kan bruges som en katalysator til at generere ny viden. De studerende vil med andre ord researche gennem en skabende proces, hvor designeksperimenter og prototyping er en central del af forløbet. Det er vigtigt, at de studerende formår at skabe koncepter, som løbende udvikles og raffineres i værkstederne med sparring fra undervisere og medstuderende.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal have udviklingsbaseret viden om professionens og branchens praksis og anvendelse af teknologi og materialer.

  - Skal have forståelse for værdiskabende designprocesser fra ide til produkt og/eller koncept.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne anvende metoder og redskaber inden for idégenerering og prototyping.

  - Skal kunne realisere og formidle praksisnære og designfaglige problemstillinger til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede designprocesser med henblik på at realisere værdiskabende produkter og/eller koncepter.

  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger, hvor teknologi perspektiveres til business og design.

 • Undervisningsform
  Modulet lægger vægt på en eksperimenterende tilgang til designprocessen, hvor dele af undervisningen vil tage udgangspunkt i værksteder og labs, for at udvikle de studerendes praksisnære tilgang til design og teknologi. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes selvstændighed, og undervisningen vil derfor i høj grad bestå af sparring fra underviserne og praktisk arbejde, der har til hensigt at generere og afprøve ny viden. Det forventes desuden at de studerende selv vil opsøge viden med afsæt i teorier og metoder fra dette modul samt fra DBT1 og DBT2.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal gennemføre introkurset på KEA Maker Lab inden dette modul starter. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#makerlab

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal have installeret Office pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

  Den studerende skal selv medbringe diverse materialer som skal bruges i undervisningen. Mere info om dette bliver offentliggjort på Fronter inden modulet begynder.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel skriftlig hjemmeopgave.
  Opgavetype
  Formålet med eksamen i Design, business og teknologi er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene inden for fagområderne design, business, og teknologi fra modulerne Design, business og teknologi 1, 2 og 3 på 5. semester svarende til 15 ECTS. Læringsmålene fremgår i modulbeskrivelserne for Design, business og teknologi 1: Værdiskabelse, Design, business og teknologi 2: Brugerforståelse, Design, business og teknologi 3: Proces, designeeksperimenter og prototyping på KEA’s fag- og modulkatalog.

  Grundlaget for prøven er en individuel skriftlig aflevering, der udarbejdes på baggrund af en tildelt opgavebeskrivelse indenfor de tre fælles fagområder design, business og teknologi. Opgavebeskrivelsen bliver frigivet i slutningen af Design, business og teknologi 3, hvorefter den studerende har 5 dage til at udarbejde den skriftlige besvarelse.
  Formkrav
  Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er maks. 5 normalsider.

  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med. På opgavens forside skal titel, den studerendes navn, klasse, dato og antal anslag fremgå.

  Definition af normalside
  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter og kildehenvisninger, men ikke forside, fortrolighedserklæring/tro- og loveerklæring, indholdsfortegnelse, kildeliste (litteraturliste) og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med.

  Anvendt referencesystem
  Kildeliste, kildehenvisninger og citatangivelser skal håndteres efter Harvard Referencing System.

  Særligt krav til kilde- og litteraturliste
  I opgaven skal du kildehenvise til de teorier og metoder, som du anvender. Du skal sikre dig, at kildelisten (litteraturlisten) indeholder alle de teorier og metoder, som du anvender i opgaven og at du henviser til de korrekte materialer, jf. pensumlisten. Du må fx ikke henvise til en undervisers præsentation, men skal henvise til den originale kilde fra pensum.

  Bilag
  Bilag placeres efter kildelisten og skal kun medtages, hvis den studerende henviser til det i opgaven. Et bilag er materialer, som den studerende stiller til rådighed for læseren, men som ikke hører hjemme i sit fulde uddrag i opgaven. Bilag kan være - men er ikke begrænset til - interviewudskrifter, spørgeskemaer, statistiske oversigter, svært tilgængelige dokumenter, m.m. Et bilag skal påføres bilagsnummer, overskrift, forklarende tekst og eventuelt referencer. Ved flere bilag skal den studerende lave en bilagsoversigt. Hvert nyt bilag starter på en ny side.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der gives 5 studiedage til udarbejdelse af opgaven.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål, som fremgår af hvert modul.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design, Business og Teknologi 3: Proces, designeksperimenter og prototyping (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder, workshop, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: værksted, øvelser, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.