Copenhagen School of Design and Technology

da

Design, Business og Teknologi 2: Brugerforståelse (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Design, Business and Technology 2: Understanding Users (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944502
Fag- /modulansvarlig
Rasmus Rahbek Simonsen
Marie-Louise Lynge Jensen
Nanna Kanneworff
Helene Niclasen Jeune
 • Formål og læringsmål

  Formålet med dette modul er at give den studerende en grundlæggende brugerforståelse, der er baseret på dataindsamlingsmetoder og kulturteori i spændingsfeltet mellem design, business og teknologi. Den studerende bliver i modulet introduceret for, hvordan man kan undersøge og kortlægge brugere og deres behov og værdier, samt kulturelle, digitale og sociale adfærdsmønstre i en bestemt kontekst.  

  I modulet belyses digitale og sociale strukturer/relationer ud fra en række perspektiver, begreber og metoder, som efterfølgende bliver inddraget i øvelser og diskussioner, samt i de studerendes egne undersøgelser og analyser af primært kvalitative data. 

  De studerende skal med en nysgerrig og udforskende tilgang arbejde både online og i feltet. For at styrke de studerendes analyseproces bliver der inddraget digitale researchværktøjer. De studerendes øvelser skal kulminere i en brugerprofil, som kan understøtte arbejdet på de respektive specialer.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal have kulturforståelse herunder viden om kulturelle og interkulturelle forhold i relation til marked og bruger.

  - Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode inden for forretningsområdet.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne udvælge og vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, hvor der lægges vægt på et sociologisk afsæt og analyse af målgruppe og marked.

  - Skal kunne realisere og formidle praksisnære og designfaglige problemstillinger til samarbejdspartnere og brugere.

  - Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger inden for businessområdet til samarbejdspartnere og brugere.

  - Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger inden for teknologiområdet til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder og dermed opnå en helhedsforståelse for forretningselementernes indbyrdes sammenhæng.

  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede designprocesser med henblik på at realisere værdiskabende produkter og/eller koncepter.

 • Undervisningsform
  Undervisningen består af en række forelæsninger og dertilhørende øvelser, diskussioner, desk research og feltarbejde.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det digitale research procesværktøj Miro skal anvendes.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel skriftlig hjemmeopgave.
  Opgavetype
  Formålet med eksamen i Design, business og teknologi er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene inden for fagområderne design, business, og teknologi fra modulerne Design, business og teknologi 1, 2 og 3 på 5. semester svarende til 15 ECTS. Læringsmålene fremgår i modulbeskrivelserne for Design, business og teknologi 1: Værdiskabelse, Design, business og teknologi 2: Brugerforståelse, Design, business og teknologi 3: Proces, designeeksperimenter og prototyping på KEA’s fag- og modulkatalog.

  Grundlaget for prøven er en individuel skriftlig aflevering, der udarbejdes på baggrund af en tildelt opgavebeskrivelse indenfor de tre fælles fagområder design, business og teknologi. Opgavebeskrivelsen bliver frigivet i slutningen af Design, business og teknologi 3, hvorefter den studerende har 5 dage til at udarbejde den skriftlige besvarelse.
  Formkrav
  Omfanget af den skriftlige hjemmeopgave er maks. 5 normalsider.

  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med. På opgavens forside skal titel, den studerendes navn, klasse, dato og antal anslag fremgå.

  Definition af normalside
  En normalside svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang indgår fodnoter og kildehenvisninger, men ikke forside, fortrolighedserklæring/tro- og loveerklæring, indholdsfortegnelse, kildeliste (litteraturliste) og bilag. Derudover tæller fotos, illustrationer og figurer ikke med.

  Anvendt referencesystem
  Kildeliste, kildehenvisninger og citatangivelser skal håndteres efter Harvard Referencing System.

  Særligt krav til kilde- og litteraturliste
  I opgaven skal du kildehenvise til de teorier og metoder, som du anvender. Du skal sikre dig, at kildelisten (litteraturlisten) indeholder alle de teorier og metoder, som du anvender i opgaven og at du henviser til de korrekte materialer, jf. pensumlisten. Du må fx ikke henvise til en undervisers præsentation, men skal henvise til den originale kilde fra pensum.

  Bilag
  Bilag placeres efter kildelisten og skal kun medtages, hvis den studerende henviser til det i opgaven. Et bilag er materialer, som den studerende stiller til rådighed for læseren, men som ikke hører hjemme i sit fulde uddrag i opgaven. Bilag kan være - men er ikke begrænset til - interviewudskrifter, spørgeskemaer, statistiske oversigter, svært tilgængelige dokumenter, m.m. Et bilag skal påføres bilagsnummer, overskrift, forklarende tekst og eventuelt referencer. Ved flere bilag skal den studerende lave en bilagsoversigt. Hvert nyt bilag starter på en ny side.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der gives 5 studiedage til udarbejdelse af opgaven.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål, som fremgår af hvert modul.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design, Business og Teknologi 2: Brugerforståelse (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, indsamling af empiri, gennemse videooptaget undervisning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.