Copenhagen School of Design and Technology

da

Bæredygtighed og Business (DA)

2022/2023
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Sustainability and Business (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944521
Fag- /modulansvarlig
Tim Meicker
Silje Bethuelsen Brünings-Hansen
 • Formål og læringsmål

  Modulet introducerer til corporate social responsibility og bæredygtighed, hvilket inkluderer problemstillinger indenfor livscyklusanalyse, globale og lokale markedstendenser og ansvarlig supply chain management. Relevante emner inden for bæredygtighed bliver introduceret i dialogbaserede forelæsninger og det forventes, at den studerende gennem pensumlæsning og studieaktivitet indtager en aktiv rolle i undervisningen for at opøve en kritisk stillingtagen og dermed evnen til at balancere bæredygtighed og business. Flere emner vil blive uddybet i efterfølgende moduler, hvorfor dette modul kan betragtes som et introducerende undervisningsmodul for specialet. Studerende vil tage del i gruppearbejde, hvor der fokuseres på at arbejde med aktuelle problemstillinger inden for bæredygtighed i samfundet og modebranchen.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode, samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode.

  - Skal have viden om bæredygtighed og business.

  - Skal kunne redegøre for forskellige tilgange til innovation og have viden om forretningsmodeludvikling.

  - Skal have viden om bæredygtige tilgange i forsyningskæden Supply Chain Management.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsningsmodeller til virksomhedens interne og eksterne interessenter.

  - Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere.

  - Skal kunne balancere bæredygtighed og business.

  - Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, herunder inddrage relevante teknologier og processer, samt begrunde og vælge relevante løsninger.

  - Skal kunne vurdere og begrunde mulige bæredygtige tiltag samt identificere potentielle risici og positive effekter.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- og studiesammenhænge inden for fagområdet handel.

  - Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af virksomhedens forsyningskæde.

  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

 • Undervisningsform
  Dialogbaserede forelæsninger kombineret med øvelser og gruppearbejde.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer. Den studerende skal have installeret MS Office-pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamen tager udgangspunkt i et specialefagligt emne eller projekt fra specialemodul 1,2 eller 3, som den studerende selvstændigt udvælger.

  Her skal den studerende fagligt diskutere og kritisk tage stilling til proces, metode og teori. Dette danner grundlag for eksamineringen, samt dialog om et eksamensspørgsmål, der trækkes i eksamenslokalet, hvor den studerende bliver udprøvet i viden, færdigheder og kompetencer inden for specialemodul 1,2 og 3.
  Formkrav
  Det udvalgte projekt kan både være digitalt og fysisk.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for de tre specialemoduler, der udprøves sammen.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bæredygtighed og Business (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, casearbejde, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, informationssøgning, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.