Copenhagen School of Design and Technology

da

International Business (DA)

2022/2023
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
International Business (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944522
Fag- /modulansvarlig
Silje Bethuelsen Brünings-Hansen
 • Formål og læringsmål

  Dette modul omhandler den makroøkonomiske udvikling på det globale marked og rammesætter betydningen for virksomheder og deres omverden. Gennem behandlingen af disse emner diskuteres og vurderes betydningen ligeledes i forhold til ledelsesmæssige beslutninger. Teoretiske mikro- og makroøkonomiske nøglebegreber gennemgås ved behandling af aktuelle politisk økonomiske problemstillinger og cases. I modulet vil der også blive arbejdet med virksomhedens markedssituation, prisstrategi og omkostningsforhold inden for erhvervsøkonomi relateret til modebranchen i et globalt perspektiv.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal have udviklingsbaseret viden om praksis og anvendt teori og metode inden for handel med fokus på forsyningsmarkedsforhold, internationale handelsforhold og virksomhedsstrategi.

  - Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode, samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode.

  - Skal have viden om mikro- og makroøkonomiske begreber og politisk økonomiske problemstillinger.

  - Skal have kendskab til markeds- og konkurrenceforhold.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne vurdere markedsforhold og tilrettelægge virksomheders handelsmæssige strategier og koncepter i overensstemmelse hermed.

  - Skal kunne vurdere den økonomiske udvikling på væsentlige markeder og tilpasse parameterindsatsen i overensstemmelse hermed.

  - Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, tilpasse parameterindsatsen, samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller med henblik på at styrke konkurrenceevnen.

  - Skal kunne vurdere anvendelsesmuligheder af relevante IT-værktøjer.

  - Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til virksomhedens intern og eksterne interessenter.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- og studiesammenhænge inden for fagområdet handel.

  - Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af virksomhedens forsyningskæde.

  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

 • Undervisningsform
  Dialogbaserede forelæsninger kombineret med øvelser og gruppearbejde.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer. Den studerende skal have installeret MS Office-pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamen tager udgangspunkt i et specialefagligt emne eller projekt fra specialemodul 1,2 eller 3, som den studerende selvstændigt udvælger.

  Her skal den studerende fagligt diskutere og kritisk tage stilling til proces, metode og teori. Dette danner grundlag for eksamineringen, samt dialog om et eksamensspørgsmål, der trækkes i eksamenslokalet, hvor den studerende bliver udprøvet i viden, færdigheder og kompetencer inden for specialemodul 1,2 og 3.
  Formkrav
  Det udvalgte projekt kan både være digitalt og fysisk.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for de tre specialemoduler, der udprøves sammen.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget International Business (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektpræsentation, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, indsamling af empiri, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.