Copenhagen School of Design and Technology

da

Interkulturel Kommunikation og Management (DA)

2022/2023
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Intercultural Communication and Management (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944523
Fag- /modulansvarlig
Silje Bethuelsen Brünings-Hansen
 • Formål og læringsmål

  I dette modul undervises den studerende i interkulturel kommunikation og management og vigtigheden af en klar og målrettet kommunikation specifikt rettet mod individuelle stakeholders belyses fra forskellige vinkler. Modulet tager udgangspunkt i en øget global handel og vil specifikt fokusere på udfordringer, der kan opstå med relevante samhandelslande i forhold til mode- og livsstilsbranchen. Der vil desuden blive arbejdet med andre lande og kulturer for at forstå forskelligheden af levevis og tilgang til forretningssamarbejde, herunder relationer til leverandører og forhandlingsteknikker.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal have viden om praksis og anvendt teori og metode inden for forhandlingsteknik.

  - Skal have viden om praksis og anvendt teori og metode inden for tværkulturel kommunikation.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne identificere og vurdere mulige partnerskaber i værdikæden,
  formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere

  - Skal kunne vurdere, begrunde og anvende forskellige forhandlingsteknikker.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede studie- og arbejdsmæssige problemstillinger,

  - Skal kunne selvstændigt håndtere og indgå i tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden i overensstemmelse med professionens etik

  - Skal kunne identificere egne udviklings- og læringsbehov i forhold til professionen og udbygge egen viden og færdigheder.

 • Undervisningsform
  Dialogbaserede forelæsninger kombineret med øvelser og gruppearbejde.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes, at den studerende medbringer bærbar computer. Den studerende skal have installeret MS Office-pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamen tager udgangspunkt i et specialefagligt emne eller projekt fra specialemodul 1,2 eller 3, som den studerende selvstændigt udvælger.

  Her skal den studerende fagligt diskutere og kritisk tage stilling til proces, metode og teori. Dette danner grundlag for eksamineringen, samt dialog om et eksamensspørgsmål, der trækkes i eksamenslokalet, hvor den studerende bliver udprøvet i viden, færdigheder og kompetencer inden for specialemodul 1,2 og 3.
  Formkrav
  Det udvalgte projekt kan både være digitalt og fysisk.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for de tre specialemoduler, der udprøves sammen.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Interkulturel Kommunikation og Management (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, spil og rollespil.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.