Copenhagen School of Design and Technology

da

Brand strategy (DA)

2022/2023
Specialeretning: Brand Design
Engelsk titel
Brand Strategy (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944531
Fag- /modulansvarlig
Nanna Kanneworff
Marie-Louise Lynge Jensen
Mette Vilsøe Lowth
Sofia Viholt
 • Formål og læringsmål

  Formålet med modulet er at den studerende opnår viden, kompetencer og færdigheder omkring Brandstrategi. Der arbejdes med research og analyse af  brand og omverden,  med formålet at udvikle en langsigtet brandstrategi, som vil danne basis for udarbejdelse af en brandidentitet.   Den studerende introduceres desuden til terminologien inden for branding samt præsenteres for perspektiver på feltet.  
  Herudover vil den studerende blive introduceret til projektledelse, som forventes anvendt gennem alle moduler.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal  have udviklingsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for strategisk ledelse og styring.  

  - Skal kunne forstå og reflektere over anvendt teori og praktiske strategi- og styringsmodeller.  

  - Skal have udviklingsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for strategisk branding. 

  - Skal kunne forstå og reflektere over anvendt teori og metode til at indsamle og analysere markedsdata.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for strategi og styring i erhvervet. 

  - Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problematikker ud fra en strategisk begrebsramme.  

  - Skal kunne formidle og kommunikere bæredygtige og rentable, strategiske problemstillinger og anbefalinger til samarbejdspartnere, herunder ikke-specialister.  

  - Skal kunne anvende analysemetoder og redskaber til at udvikle relevante og rentable brand strategier. 

  - Skal kunne vurdere og anvende relevante analysemetoder til at identificere strømninger i markedet. 

  - Skal kunne lede og håndtere komplekse strategiske projekter.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede strategiske problematikker. 

  - Skal selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige strategiprocesser. 

  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til at arbejde med strategisk udvikling i virksomheden. 

  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede strategiske problematikker. 

  - Skal selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige strategiprocesser. 

  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til at arbejde med strategisk udvikling i virksomheden.

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen på modulet vil veksle mellem online og fysisk tilstedeværelse. Der vil være forelæsninger, øvelser, videomateriale og gruppearbejde.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer. Den studerende skal have installeret MS Office-pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamen tager udgangspunkt i et specialefagligt emne eller projekt fra specialemodul 1,2 eller 3, som den studerende selvstændigt udvælger.

  Her skal den studerende fagligt diskutere og kritisk tage stilling  til  proces, metode og teori. Dette danner grundlag for eksaminationen, samt dialog om et eksamensspørgsmål, der trækkes i eksamenslokalet, hvor den studerende bliver udprøvet i viden, færdigheder og kompetencer inden for specialemodul 1, 2 og 3.
  Formkrav
  Det udvalgte projekt kan både være digitalt og fysisk.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for de tre specialemoduler, der udprøves sammen.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Brand strategy (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, projektpræsentation, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, informationssøgning, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.