Copenhagen School of Design and Technology

da

Concept development (DA)

2022/2023
Specialeretning: Brand Design
Engelsk titel
Concept Development (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944533
Fag- /modulansvarlig
Nanna Kanneworff
Marie-Louise Lynge Jensen
Sofia Viholt
Mette Vilsøe Lowth
 • Formål og læringsmål

  Formålet med modulet er at præsentere den studerende for en struktureret konceptudviklingsmetode og -teori, med det formål at udarbejde et relevant Brand Design-koncept til en virksomhed. Den studerende arbejder strategisk, taktisk og operationelt med konceptudvikling fra identificering af problemstilling til færdigtestet koncept.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal have udviklingsbaseret viden om processen med at arbejde med virksomhedens brand for at udvikle innovative koncepter.

  - Skal kunne forstå og reflektere over anvendte teoretiske og praktiske konceptudviklingsmodeller.

  - Skal have udviklingsbaseret viden om visuel og verbal brandidentitet for at udvikle innovative brand koncepter.

  - Skal kunne forstå og reflektere over anvendte teoretiske og praktiske kreative og kvalitative metoder til at identificere brugerindsigter og innovative kampagne koncepter.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for konceptudvikling i erhvervet.

  - Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske konceptudviklingsproblematikker, samt begrunde og vælge innovative koncepter.

  - Skal kunne formidle og kommunikere brand- og konceptuelle problemstillinger til samarbejdspartnere og herunder ikke-specialister.

  - Skal kunne anvende kreative metoder og redskaber til at udvikle innovative koncepter og produkter.

  - Skal kunne vurdere og anvende relevante kvalitative metoder til at identificere relevante brugerindsigter.

  - Skal kunne anvende en empatisk og analytisk tilgang i konceptudviklingsprocessen.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problematikker i relation til konceptudvikling.

  - Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt brand- og koncept samarbejder.

  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til arbejdet med konceptudvikling.

  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problematikker i relation til konceptudvikling.

  - Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt brand- og koncept samarbejder.

  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til arbejdet med konceptudvikling.

 • Undervisningsform
  Undervisningen i modulet vil veksle mellem forelæsning, video, øvelser, workshops og gruppearbejde.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer. Den studerende skal have installeret MS Office-pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

  Desuden skal den studerende have Adobe-pakken installeret, samt medbringe tegne- og skriveredskaber.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamen tager udgangspunkt i et specialefagligt emne eller projekt fra specialemodul 1,2 eller 3, som den studerende selvstændigt udvælger.

  Her skal den studerende fagligt diskutere og kritisk tage stilling  til  proces, metode og teori. Dette danner grundlag for eksaminationen, samt dialog om et eksamensspørgsmål, der trækkes i eksamenslokalet, hvor den studerende bliver udprøvet i viden, færdigheder og kompetencer inden for specialemodul 1, 2 og 3.
  Formkrav
  Det udvalgte projekt kan både være digitalt og fysisk.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for de tre specialemoduler, der udprøves sammen.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  SPRINT: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days.
  Jake Knapp. ISBN: 9780593076118.

  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Concept development (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, projektpræsentation, digitale øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.