Copenhagen School of Design and Technology

da

Brand identity (DA)

2022/2023
Specialeretning: Brand Design
Engelsk titel
Brand Identity (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944532
Fag- /modulansvarlig
Nanna Kanneworff
Marie-Louise Lynge Jensen
Sofia Viholt
Mette Vilsøe Lowth
 • Formål og læringsmål

  Formålet med modulet er at gøre den studerende i stand til at til at udvikle en verbal og visuel brandidentitet på baggrund af en brand strategi.

  Der arbejdes metodisk og kreativt i designprocessen, med det mål at udvikle en verbal og visuel identitet, eksekveret i form af en brandguide, der kommunikerer brandets DNA. I arbejdet med brandguiden vil den studerende blandt andet udvikle logoer, designelementer, brandmanifest og kommunikere brandets ’Tone of Voice’.

  Den studerende vil derudover blive præsenteret for kreativitetsteori, designbegreber og -perspektiver indenfor verbal og visuel kommunikation, samt praktiske øvelser.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal have udviklingsbaseret viden om visuel og verbal brandidentitet for at udvikle innovative brand koncepter.

  - Skal have udviklingsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for verbal og visuel kommunikation og formidling af virksomhedens brand og koncept.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne formidle og kommunikere brand- og konceptuelle problemstillinger til samarbejdspartnere og herunder ikke-specialister.

  Skal kunne anvende værktøjer og redskaber til at formidle virksomhedens brand og koncept.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt brand- og koncept samarbejder.

  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede strategiske problematikker.

  - Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til arbejdet med konceptudvikling.

 • Undervisningsform
  Modulet vil indeholde forelæsninger,  gæsteforelæsninger,  klassediskussioner, øvelser,  videoer,  casearbejde, peer-review  m.m.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer. Den studerende skal have installeret MS Office-pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

  Desuden skal den studerende have Adobe-pakken installeret, samt medbringe tegne- og skriveredskaber.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamen tager udgangspunkt i et specialefagligt emne eller projekt fra specialemodul 1,2 eller 3, som den studerende selvstændigt udvælger.

  Her skal den studerende fagligt diskutere og kritisk tage stilling  til  proces, metode og teori. Dette danner grundlag for eksaminationen, samt dialog om et eksamensspørgsmål, der trækkes i eksamenslokalet, hvor den studerende bliver udprøvet i viden, færdigheder og kompetencer inden for specialemodul 1, 2 og 3.
  Formkrav
  Det udvalgte projekt kan både være digitalt og fysisk.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål for de tre specialemoduler, der udprøves sammen.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Branding - In Five and a Half Steps, Michael Johnson. ISBN: 9780500518960.
  Creative Thinker's Exercise Book, Dorte Nielsen. ISBN: 9789063694388. 

  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Brand identity (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, projektpræsentation, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.