Copenhagen School of Design and Technology

da

Design, Business og Teknologi 4: Trend (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Design, Business and Technology 4: Trend (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944604
Fag- /modulansvarlig
Berit Konstante Nissen
Stine Behrendtzen
Martin Hesseldahl
Sofie Edvard Nielsen
Trine Bekkersgaard Stark
 • Formål og læringsmål

  Formålet med dette modul er at den studerende får indsigt i og forståelse for trendresearch, designhistorie samt mode og livstilsbranchens praksis.

  Den studerende trænes i at researche og anvende designteori og metode i udviklingen af fremtidsscenarier, der retter sig mod et paradigmeskifte i branchen og dens omverden på baggrund af mega- og gigatrends.

  Der vil være fokus på nye retninger og muligheder sat i kontekst af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og cirkulær økonomi, som en fremtidig katalysator for nye teknologier, processer, systemer, samt forbrugsmønstre.

  Modulet udfordrer den studerende til at have et kritisk blik på praksisnære og teoretiske problemstillinger, hvor der lægges vægt på et sociologisk afsæt og analyse af målgruppe og marked, i forbindelse med udvikling af bæredygtige løsninger.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal have udviklingsbaseret viden om designteori og metode, samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af designteori og metode.

  - Skal kunne reflektere over professionens og branchens praksis og anvendelse af teori og metode inden for forretningsforståelse.

  - Skal have udviklingsbaseret viden om professionens og branchens praksis og anvendelse af teknologi og materialer.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne udvælge og vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, hvor der lægges vægt på et sociologisk afsæt og analyse af målgruppe og marked.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for udvikling af bæredygtige løsninger.

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen vil variere mellem forelæsninger, gæsteforelæsninger, workshops, øvelser og vejledning. I dette modul, vil der være fokus på tværfagligt gruppearbejde. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes samarbejdsevner i en tværfaglig kontekst.

  Det forventes desuden at de studerende selv vil opsøge viden med afsæt i teorier og metoder fra dette modul samt fra DBT1, DBT2 og DBT3.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes, at de studerende selv vil opsøge viden med afsæt i teorier og metoder fra dette modul, samt fra DBT1, DBT2 og DBT3.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal have installeret Office pakken. Denne kan fås gratis gennem KEA. Læs mere her: https://mit.kea.dk/studiehåndbog/k-o#office

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamen tager udgangspunkt i en udleveret case, hvor den studerende selvstændigt udvælger og bearbejder en faglig problemstilling. Her skal den studerende foreslå og/eller udvikle en løsning på problemet og fagligt diskutere og kritisk tage stilling til løsningsforslaget i en præsentation ved hjælp af metode og teori fra semestrets Design, business og teknologi-moduler.
  Dette danner grundlag for eksaminationen, samt den faglige dialog. Desuden trækkes et spørgsmål i eksamenslokalet, hvor den studerende bliver udprøvet i viden, færdigheder og kompetencer udover den præsenterede problemstilling og løsning.
  Formkrav
  Der skal inddrages anvendt teori og/eller metode fra minimum ét af de tre fagområder (design, business og teknologi).
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der gives 5 studiedage til forberedelse.

  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål, som fremgår af de tre Design, business og teknologi-moduler på 6. semester.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design, Business og Teknologi 4: Trend (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: eksterne forelæsninger, gruppearbejde, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri, informationssøgning, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.