Copenhagen School of Design and Technology

da

Design, Business og Teknologi 5: Kreativitet og innovation (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Design, Business and Technology 5: Creativity and innovation (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944605
Fag- /modulansvarlig
Rasmus Rahbek Simonsen
Marie-Louise Lynge Jensen
Nanna Kanneworff
Helene Niclasen Jeune
 • Formål og læringsmål

  Formålet med modulet er at styrke studerendes evne til at indgå i kreative innovationsprocesser. Med udgangspunkt i relevante verdensmål, skal studerende arbejde med en brancherelevant case, der indeholder en specifik udfordring ift. bæredygtighed. Den overordnede metode for modulet tager afsæt i et procesværktøj, der har til sigte at øge innovationsgraden af et virksomhedsprojekt. Ved at bruge metoden kommer studerende til at gå i dybden med en virksomheds værdikæde med det gennemgående mål at styrke virksomhedens evne til at agere bæredygtigt.

  Et nøglebegreb på modulet er kreativitet. Kreativitet defineres i relation til innovation som evnen til at se nye forbindelser på tværs af aktører, produkter og brancher. Desuden bygger kreativitet på samarbejde og viljen til at lade sig inspirere. Kreativitet er altså en proces alle Design & Business studerende kan lære at anvende og derigennem finde frem til et innovativt løsningsforslag, som virksomheden kan bruge til at forbedre eller omstille deres værdikæde.

  For at videreudvikle de studerendes evne til at arbejde tværfagligt afsluttes modulet med et symposium, hvor studerende fremsætter deres kreative og bæredygtige løsningsforslag.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal kunne reflektere over anvendelsen af teknologi inden for design og business i et bæredygtigt perspektiv.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne anvende designfaglig metode og redskaber i en innovativ proces ift. brancherelevante problemstillinger.

  - Skal kunne identificere og vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, samt sikre validitet i udviklingen og udvælgelsen af innovative løsninger.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger indenfor professionen og branchen.

  - Skal selvstændigt kunne indgå i og igangsætte kreative og innovative processer i et fagligt og tværfagligt samarbejde.

 • Undervisningsform
  Undervisningen består af en række forelæsninger, undervisningsvideoer og dertilhørende øvelser, diskussioner og research.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamen tager udgangspunkt i en udleveret case, hvor den studerende selvstændigt udvælger og bearbejder en faglig problemstilling. Her skal den studerende foreslå og/eller udvikle en løsning på problemet og fagligt diskutere og kritisk tage stilling til løsningsforslaget i en præsentation ved hjælp af metode og teori fra semestrets Design, business og teknologi-moduler.
  Dette danner grundlag for eksaminationen, samt den faglige dialog. Desuden trækkes et spørgsmål i eksamenslokalet, hvor den studerende bliver udprøvet i viden, færdigheder og kompetencer udover den præsenterede problemstilling og løsning.
  Formkrav
  Der skal inddrages anvendt teori og/eller metode fra minimum ét af de tre fagområder (design, business og teknologi).
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der gives 5 studiedage til forberedelse.

  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål, som fremgår af Design, business og teknologi-modulerne på 6. semester.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design, Business og Teknologi 5: Kreativitet og innovation (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, casearbejde, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, informationssøgning, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.