Copenhagen School of Design and Technology

da

Design, Business og Teknologi 6: Iværksætteri (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Design, Business and Technology 6: Entrepreneurship (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944606
Fag- /modulansvarlig
Tim Meicker
Sofia Viholt
Susanne Guldager Johnsen
Mette Vilsøe Lowth
 • Formål og læringsmål

  I dette modul introduceres til iværksætteri med fokus på, hvordan man kan identificere, skabe og designe innovationsmuligheder og sandsynliggøre dem som levedygtige startup-koncepter. Modulet kobler nyere teoretiske tilgange til innovation, bæredygtighed, designmæssige, samt virksomhedsøkonomiske forhold med anvendelsesorienterede metoder og værktøjer til de tidlige stadier af iværksætteri.

  Herudover perspektiverer modulet til tidligere anvendte metoder og teorier fra Design, Business & Teknologi modulerne 1-5 sat i kontekst af iværksætteri. Dette udføres med en studenterdrevet tilgang til videnopsamling og -deling.

  Modulet inddrager desuden inspiration fra eksterne oplægsholdere, for at give de studerende en forståelse af de reelle udfordringer og muligheder, der foreligger ift. iværksætteri.

  Viden

  Den studerende:

  - Skal have udviklingsbaseret viden om praksis og anvendt teori og metode inden for forretningsforståelse og konceptudvikling med afsæt i virksomhedens forsynings- og værdikæde, samt afsætningsmuligheder.

  - Skal have forståelse for værdiskabende designprocesser fra ide til produkt og/eller koncept.

  Færdigheder

  Den studerende:

  - Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger i branchen, herunder analysere brugere og deres adfærd, med henblik på at kunne begrunde og vælge relevante forretnings- og løsningsmodeller.

  - Skal kunne begrunde og vælge værdiskabende designløsninger ud fra et bæredygtigt, æstetisk og funktionelt aspekt.

  Kompetencer

  Den studerende:

  - Skal selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder og dermed opnå en helhedsforståelse for forretningselementernes indbyrdes sammenhæng.

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil bestå af webinarer/forelæsninger efterfulgt af øvelser i tværfaglige grupper. Derudover workshop, samt oplæg fra eksterne oplægsholdere.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forudsættes at den studerende medtager sin computer.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamen tager udgangspunkt i en udleveret case, hvor den studerende selvstændigt udvælger og bearbejder en faglig problemstilling. Her skal den studerende foreslå og/eller udvikle en løsning på problemet og fagligt diskutere og kritisk tage stilling til løsningsforslaget i en præsentation ved hjælp af metode og teori fra semestrets Design, business og teknologi-moduler.
  Dette danner grundlag for eksaminationen, samt den faglige dialog. Desuden trækkes et spørgsmål i eksamenslokalet, hvor den studerende bliver udprøvet i viden, færdigheder og kompetencer udover den præsenterede problemstilling og løsning.
  Formkrav
  Der skal inddrages anvendt teori og/eller metode fra minimum ét af de tre fagområder (design, business og teknologi).
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der gives 5 studiedage til forberedelse.

  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven vurderes med udgangspunkt i de specifikke læringsmål, som fremgår af Design, business og teknologi-modulerne på 6. semester.
  Frist for aflevering
  Ved semestrets afslutning. Dato og tidspunkt annonceres på Fronter og i Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Som ordinær prøve og efter gældende regler jf. studieordningen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Litteraturlisten offentliggøres på Fronter ved opstart af modulet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design, Business og Teknologi 6: Iværksætteri (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, eksterne forelæsninger, peer-review, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, informationssøgning, gruppearbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.