Copenhagen School of Design and Technology

da

Digitale koncepter

2023/2024
Engelsk titel
Digital Concepts (DA)
Uddannelse
Digital konceptudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9981511 / 2998151001
Fag- /modulansvarlig
Sjur Østerberg Øverli
Frederikke Bender
Mikkel Meldgaard
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet beskæftiger sig med forståelse for teknologi både som et koncept og som anvendt til at understøtte eller udarbejde et koncept. Herudover indgår innovativ udvikling af digitale koncepter med anvendelse af relevante teknologier, baseret på en forståelse af det videnskabsteoretiske fundament samt den forretningsmæssige kontekst.

  Der arbejdes med, hvordan koncepter udvikles og beskrives, samt hvordan koncepter formidles til interne og eksterne interessenter. Der fokuseres på hele konceptudviklingsprocessen, brug af kvantitative og kvalitative data samt udarbejdelse og test af prototyper.

  Viden

  Den studerende har:
  • udviklingsbaseret viden om relevante trends og tendenser inden for teknologisk udvikling
  • udviklingsbaseret viden om lovgivningens betydning for udvikling af digitale koncepter
  • forståelse for og kan reflektere over udviklings- og designprocesser for digitale produkter, oplevelser, services og systemer
  • forståelse for praksis ved valg og prioritering af teknologi
  • forståelse for og kan reflektere over videnskabeligt afsæt for konceptudvikling.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende videnskabsteori og metodelære som baggrund for at forstå undersøgelser/test i forbindelse med udvikling af koncepter
  • anvende metoder til identificering og formulering af problem, undersøgelsesspørgsmål og undersøgelsesdesign
  • anvende metoder og redskaber til undersøgelse, analyse af digitale koncepter, herunder den teknologi der indgår
  • anvende relevante teknologier i udvikling af koncepter
  • mestre indsamling, analyse, tolkning og formidling af relevant data i forhold til udarbejdelse af digitale koncepter
  • mestre innovativ udvikling af digitale koncepter, herunder udvikling og afprøvning af prototyper
  • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer med valg af digitale teknologier og koncepter med afsæt i trends indenfor bæredygtighed, grøn omstilling, værdiskabelse og forretningspotentiale
  • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til vurdering, valg og formidling af relevant teknologi inden for digital konceptudvikling og udvikling af digitale prototyper til test og validering af et koncept
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til digitale koncepter.

 • Undervisningsform
  Det er en forudsætning for at følge undervisningen, at den studerende har adgang til en bærbar computer eller tilsvarende. Undervisning kan derfor planlægges på det grundlag at alle studerende har adgang til computer. Undervisningen organiseres på en måde, så studerende bliver gjort bekendte med forskellige former for undervisning og arbejdsmetoder, og derved udvikler en stor grad af selvstændighed, samarbejdsevner og innovative evner. Uddannelsen lægger stor vægt på at den enkelte studerende deltager aktivt i uddannelsens aktiviteter og tager ansvar for egen læring.
  Undervisningen tilpasses de enkelte semestres fag, hvor hvert semester har eget uafhængige, overordnede læringsmål, der skal sikre kontinuitet i læringen. Der vil forekomme en kombination af klasserumsundervisning, emnespecifikke og interdisciplinære projekter, og problemorienterede opgaver.

  Arbejde udføres både i grupper og individuelt. Det anbefales dog, at de studerende danner studiegrupper med henblik på at støtte den enkelte studerende i dennes læring i forbindelse med dagligt arbejde og opgaver. Variationerne i arbejdsform giver den studerende mulighed for at udvikle sig akademisk, og udvikler evnen til at reflektere og arbejde individuelt, samtidig med at samarbejdsevner og forståelse styrkes.

  Uddannelsen er udformet så den kombinerer teori og praksis. Noget af undervisningen kan derfor henlægges som virksomhedsbesøg.

  Der vil på uddannelsen anvendes en række forskellige undervisnings- og arbejdsformer, blandt andet, men ikke nødvendigvis begrænset til:
  • klasseundervisning
  • gruppearbejde
  • cases
  • interdisciplinær, projektbaseret undervisning
  • problem-baseret læring
  • virksomhedsbesøg
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Forudsætning for at kunne gå til eksamen er deltagelse og aflevering af 5 obligatoriske afleveringer på 5. semester.

  Kravene til de obligatoriske afleveringer er:
  • at afleveringerne af institutionen skal være udpeget i 5. semesterguiden som obligatoriske afleveringer, dvs. bundne forudsætninger fra 5. semesters forløb.
  • afleveringerne kan være et digitalt produkt, en konceptuel strategi og/eller funktionel prototype, rapport m.m.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der er én ekstern, individuel prøve efter 5. semester.
  Prøven er en casebaseret individuel projektopgave med et mundtligt forsvar.
  Den studerende modtager i starten af eksamensperioden en casebeskrivelse stillet af uddannelsen. Den studerende skal individuelt udarbejde et værdiskabende digitalt koncept. Dette koncept skal præsenteres i et mundtligt forsvar.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en mundtlig, individuel prøve. Den studerende medbringer et printet abstract på max. 1000 anslag i to eksemplarer til prøven til støtte for eksaminator og censor under prøven.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige prøve varer 45 min og består af følgende elementer:
  • præsentation fra den studerende af metode, analyse og digitalt produkt: 15 min.
  • eksamensdialog: 20 min.
  • votering og afgivelse af resultat: 10 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af de elementer, der indgår i prøven, dvs. abstract samt den mundtlige præstation. Præstationen bedømmes ud fra 7-trinsskalaen i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål for 5. semester.
108
timers undervisning
303
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Digitale koncepter modtager du 108 timers undervisning, hvilket svarer til 144 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, eksterne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.