Copenhagen School of Design and Technology

da

Digital brugeroplevelse

2023/2024
Engelsk titel
Digital User Experience (DA)
Uddannelse
Digital konceptudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9981512 / 2998151001
Fag- /modulansvarlig
Julia Polinna
Christina Rungstrøm
Frederikke Bender
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet beskæftiger sig med design af brugeroplevelser samt formidling af brugeradfærd og brugeroplevelser. Der er særligt fokus på visualisering med henblik på at kunne optimere brugeroplevelsen.
  Begrebet ’brugeroplevelser’ forstås i bred forstand og kan være både internt i virksomheden eller eksternt i forhold til kunder og samarbejdspartnere.
  Endelig beskæftiger fagelementet sig med kommunikation, både som led i optimering af brugeroplevelsen og som del af brugeroplevelsen.

  Viden

  Den studerende har:
  • udviklingsbaseret viden om og forståelse for teknologiens rolle i kommunikation.
  • forståelse for og kan reflektere over forskellige metoder til brugerundersøgelser og -tests af brugeroplevelse og brugeradfærd
  • forståelse for og kan reflektere over det digitale koncepts betydning for brugerkontekst og forandringsproces.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende relevant teknologi til kommunikation om eller som del af et digitalt koncept
  • mestre design og formidling af brugeroplevelser, herunder visualisering i en forretningsmæssig kontekst
  • mestre at koble den digitale brugeroplevelse med forretningens strategi samt formidlingen heraf
  • vurdere praksisnære problemstillinger ved anvendelse af teknologi som led i kommunikationen
  • begrunde og vælge kommunikationsstrategi i forhold til den digitale brugeroplevelse

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer med digital kommunikation
  • selvstændigt indgå i faglige og tværfaglige samarbejder om at skabe digitale brugeroplevelser baseret på kvalificeret datagrundlag
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til brugeroplevelser

 • Undervisningsform
  Der vil på uddannelsen anvendes en række forskellige undervisnings- og arbejdsformer, blandt andet, men ikke nødvendigvis begrænset til:
   klasseundervisning
   gruppearbejde
   cases
   virksomhedsbesøg
   interdisciplinær, projektbaseret undervisning
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Forudsætning for at kunne gå til eksamen er deltagelse og aflevering af 5 obligatoriske afleveringer på 5. semester.

  Kravene til de obligatoriske afleveringer er:
  • at afleveringerne af institutionen skal være udpeget i 5. semesterguiden som obligatoriske afleveringer, dvs. bundne forudsætninger fra 5. semesters forløb.
  • afleveringerne kan være et digitalt produkt, en konceptuel strategi og/eller funktionel prototype, rapport m.m.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der er én ekstern, individuel prøve efter 5. semester.
  Prøven er en casebaseret individuel projektopgave med et mundtligt forsvar.
  Den studerende modtager i starten af eksamensperioden en casebeskrivelse stillet af uddannelsen. Den studerende skal individuelt udarbejde et værdiskabende digitalt koncept. Dette koncept skal præsenteres i et mundtligt forsvar.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en mundtlig, individuel prøve. Den studerende medbringer et printet abstract på max. 1000 anslag i to eksemplarer til prøven til støtte for eksaminator og censor under prøven.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige prøve varer 45 min og består af følgende elementer:
  • præsentation fra den studerende af metode, analyse og digitalt produkt: 15 min.
  • eksamensdialog: 20 min.
  • votering og afgivelse af resultat: 10 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af de elementer, der indgår i prøven, dvs. abstract samt den mundtlige præstation. Præstationen bedømmes ud fra 7-trinsskalaen i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål for 5. semester.
81
timers undervisning
193
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Digital brugeroplevelse modtager du 81 timers undervisning, hvilket svarer til 108 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, eksterne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.