Copenhagen School of Design and Technology

da

Design Sprint

2023/2024
Engelsk titel
Design Sprint (DA)
Uddannelse
Digital konceptudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9981513 / 2998151001
Fag- /modulansvarlig
Julia Polinna
Christina Rungstrøm
Frederikke Bender
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet beskæftiger sig med at udvikle prototyper af digitale koncepter og services til at teste og synliggøre værdiskabelsen for brugere og virksomheder. Fokus er på processen fra indsigt til idé til prototype og efterfølgende anvendelse af testresultaterne til procesiterationer.
  Gennem praktisk træning af design sprint, herunder facilitering af processer, anvendes teorier og metoder til agil prototypeudvikling.

  Viden

  Den studerende:
  • Har udviklingsbaseret viden om metoder til at konkretisere testbare digitale produkter og services i relation til markedet og professionen.
  • Kan forstå praksis og anvendt teori og metode inden for agil udvikling af prototyper, og kan reflektere over betydningen at kunne tilpasse design sprint til den specifikke situation og virksomhed.

  Færdigheder

  Den studerende:
  • Kan anvende metoder og redskaber inden for identifikation, scoping og formulering af designproblemer og mestre analyse af designproblemets egnethed i relation til design sprint processen.
  • Kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for brugeradfærd, pretotyping, prototyping og test i udviklingen af digitale prototyper.
  • Kan formidle praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for design sprint og den agile proces til samarbejdspartnere og brugere, herunder præsentere resultater og anbefalinger for interessenter.

  Kompetencer

  Den studerende:
  • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge i forhold til at gennemføre og facilitere agil prototypeudvikling, herunder betydningen af projektgruppers sammensætning.
  • Kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i forhold til implementering af metoden i en organisation, herunder synliggøre metoden som værdiskaber.
  • Kan identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen, herunder indhentning af ny viden og metoder inden for design sprint og agil udvikling af prototyper.

 • Undervisningsform
  Der vil på uddannelsen anvendes en række forskellige undervisnings- og arbejdsformer, blandt andet, men ikke nødvendigvis begrænset til:
   klasseundervisning
   gruppearbejde
   case
   workshop
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Forudsætning for at kunne gå til eksamen er deltagelse og aflevering af 5 obligatoriske afleveringer på 5. semester.

  Kravene til de obligatoriske afleveringer er:
  • at afleveringerne af institutionen skal være udpeget i 5. semesterguiden som obligatoriske afleveringer, dvs. bundne forudsætninger fra 5. semesters forløb.
  • afleveringerne kan være et digitalt produkt, en konceptuel strategi og/eller funktionel prototype, rapport m.m.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der er én ekstern, individuel prøve efter 5. semester.
  Prøven er en casebaseret individuel projektopgave med et mundtligt forsvar.
  Den studerende modtager i starten af eksamensperioden en casebeskrivelse stillet af uddannelsen. Den studerende skal individuelt udarbejde et værdiskabende digitalt koncept. Dette koncept skal præsenteres i et mundtligt forsvar.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en mundtlig, individuel prøve. Den studerende medbringer et printet abstract på max. 1000 anslag i to eksemplarer til prøven til støtte for eksaminator og censor under prøven.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige prøve varer 45 min og består af følgende elementer:
  • præsentation fra den studerende af metode, analyse og digitalt produkt: 15 min.
  • eksamensdialog: 20 min.
  • votering og afgivelse af resultat: 10 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af de elementer, der indgår i prøven, dvs. synopsis, og den mundtlige præstation. Præstationen bedømmes ud fra 7-trinsskalaen i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål for 6. semester.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  GV Design Sprint.
  ISBN13: 9781501121746
27
timers undervisning
110
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design Sprint modtager du 27 timers undervisning, hvilket svarer til 36 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 20% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, casearbejde, virksomhedssamarbejde, projektarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.