Copenhagen School of Design and Technology

da

Prototyper og Test

2022/2023
Engelsk titel
Prototyper og Test (DA)
Uddannelse
Digital konceptudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9981621 / 2998121001
Fag- /modulansvarlig
Christina Rungstrøm
Sjur Østerberg Øverli
Frederikke Bender
Julia Polinna
 • Formål og læringsmål

  I forløbet lærer den studerende om værktøjer og platforme til at bygge prototyper af digitale produkter og services med henblik på at teste og synliggøre værdiskabelsen for brugere såvel som virksomheder.
  Den studerende får brugbar erfaring i værktøjer gennem praktisk træning i at bygge og sammensætte prototyper. Gennem et hands-on læringsformat lærer den studerende at udvikle agile prototyper og anvende testresultaterne til yderligere iterationer og anbefalinger til kunden.

  Den studerende lærer at:
  ● anvende relevante værktøjer til udvikling af digitale produkter og services
  ● anvende en agil tilgang til udviklingen af digitale produkter og services
  ● udvikle, teste og tilpasse et Minimum Viable Product (MVP)

  Viden

  Den studerende:
  ● Har udviklingsbaseret viden om agil udvikling af prototyper af digitale produkter og services.
  ● Kan forstå praksis og anvendt teori og metode inden for analyse af brugeradfærd på digitale produkter eller services og kan reflektere over hvor og hvordan brugssituationer bedst iscenesættes, så prototyperne virker realistiske og giver indlevelse.

  Færdigheder

  Den studerende:
  • Kan anvende metoder og redskaber til at bygge facader af digitale produkter og services med henblik på at kunne teste dem, og mestre analyse af testresultaterne.
  • Kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for facilitering og dokumentation af prototypetests.
  • Kan formidle praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for identifikation af de testede prototypers værdiskabende potentiale til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den studerende:
  • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge i forhold til at planlægge, facilitere og udføre et agilt forløb med test af digitale prototyper.
  • Kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde internt i projektgrupper og eksternt med relevante aktører og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i forhold til inddragelsen af interessenter i test og videreudvikling.
  • Kan identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen, herunder at anvende udvikling og tests af prototyper i en innovationsproces fra idé til endelig koncept.

 • Undervisningsform
  Der vil på uddannelsen anvendes en række forskellige undervisnings- og arbejdsformer, blandt andet, men ikke nødvendigvis begrænset til:
   klasseundervisning
   gruppearbejde
   cases
   virksomhedsbesøg
   interdisciplinær, projektbaseret undervisning
   problem-baseret læring
   vidensdeling
   e-læring
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Forudsætning for at kunne gå til eksamen er deltagelse og aflevering af 5 obligatoriske afleveringer på 6. semester.
  Kravene til de obligatoriske afleveringer er:
  • at afleveringerne af institutionen skal være udpeget i 6. semesterguiden som obligatoriske afleveringer, dvs. bundne forudsætninger fra 6. semesters forløb.
  • afleveringerne kan være et digitalt produkt, en konceptuel strategi og/eller funktionel prototype, rapport m.m.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det valgte valgfag (enten 'Prototyper og Test' eller 'Datavisualisering') vil også indgå i prøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Der er én ekstern, individuel porteføljeprøve efter 6. semester. Prøven består af 2 dele:
  a) Synopsis
  b) Mundtlig prøve
  Formkrav
  Synopsis skal indeholde:
  • en specifikation og diskussion af en række faglige udfordringer og problemstillinger udvalgt af den studerende. Disse skal tage udgangspunkt i semesterets obligatoriske afleveringer og skal forholde sig til læringsmål for 6. semester
  • diskussion og refleksion over anvendt teori, metode og litteratur
  • refleksion over den studerendes faglige udvikling
  • beskrivelse og refleksion over egen kompetenceprofil i relation til branchens behov
  • max. 5 normalsider (1 normalside er 2.400 anslag inkl. mellemrum).
  • Relevante dele af obligatoriske afleveringer og øvrige opgaver, der diskuteres i synopsis, vedlægges som bilag.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Udgangspunktet for den mundtlige del af eksamen er en skriftlig synopsis, som er vurderet af eksaminator og censor før prøven.

  Den mundtlige prøve varer 30 min og består af følgende elementer:
  • oplæg fra den studerende: 5 min.
  • eksamensdialog: 20 min.
  • votering og afgivelse af resultat: 5 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af de elementer, der indgår i prøven, dvs. synopsis, og den mundtlige præstation. Præstationen bedømmes ud fra 7-trinsskalaen i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål for 6. semester.
  Frist for aflevering
  Afleveringsfristen offentliggøres samtidig med at portfolio-eksamenen præsenteres.
68
timers undervisning
69
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Prototyper og Test modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 50% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, eksterne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, portefolio-arbejde, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.