Copenhagen School of Design and Technology

da

Datavisualisering

2022/2023
Engelsk titel
Datavisualisering (DA)
Uddannelse
Digital konceptudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9981622
Fag- /modulansvarlig
Christina Rungstrøm
Frederikke Bender
Martin Bille-Hansen
 • Formål og læringsmål

  Den studerende skal lære at udvikle visuel kommunikation på baggrund af data. Valgfaget er delt op i fire dele:
  • Del 1 giver en forståelse af hvad data er
  • Del 2 har fokus på identifikation af relevante datasæt
  • Del 3 omhandler analyse af de identificerede data
  • Del 4 handler om visualisering og formidling af disse data.

  Udgangspunktet er at den studerende forstår, hvem der skal kommunikeres til og hvorfor. Det kan være interne interessenter eller eksterne samarbejdspartnere. Dataanalyse udføres med henblik på at forstå relevante sammenhænge, og visualisering maksimerer det kommunikative udbytte.

  Viden

  Den studerende:
  ● Har udviklingsbaseret viden om visualisering af data, herunder de muligheder, udfordringer og faldgruber, visualisering af et datasæt kan medføre.
  • Kan forstå praksis og anvendt teori og metode inden for dataanvendelse og kan reflektere over, hvordan formidlingen understøttes gennem forenkling og valg af de rette visuelle virkemidler.

  Færdigheder

  Den studerende:
  • Kan anvende metoder og redskaber inden for validering af relevante datasæt og mestre analyse af potentielle løsninger på tværs af Business Intelligence platforme og visualiseringsværktøjer.
  • Kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for valg af datakilder (fx Google analytics, Facebook Manager og andre Business Intelligence værktøjer)
  • Kan formidle praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for datavisualiseringer til potentielle brugere, samarbejdspartnere og andre interessenter.

  Kompetencer

  Den studerende:
  • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge i forhold til at udvælge relevante visualiseringsværktøjer (fx Microsoft Power BI, Tableau og Adobes programpakke, Excel og andre værktøjer) med henblik på at udvikle digitale og værdiskabende datavisualiseringer
  • Kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i forhold til validering, anvendelse og visualisering af datasæt på tværs af platforme og værktøjer.
  • Kan identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen, herunder identifikation af de visualiseringsværktøjer, der bedst kommunikerer data til den valgte målgruppe.

 • Undervisningsform
  Der vil på uddannelsen anvendes en række forskellige undervisnings- og arbejdsformer, blandt andet, men ikke nødvendigvis begrænset til:
   klasseundervisning
   gruppearbejde
   cases
   virksomhedsbesøg
   interdisciplinær, projektbaseret undervisning
   problem-baseret læring
   vidensdeling
   e-læring
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Forudsætning for at kunne gå til eksamen er deltagelse og aflevering af 5 obligatoriske afleveringer på 6. semester.
  Kravene til de obligatoriske afleveringer er:
  • at afleveringerne af institutionen skal være udpeget i 6. semesterguiden som obligatoriske afleveringer, dvs. bundne forudsætninger fra 6. semesters forløb.
  • afleveringerne kan være et digitalt produkt, en konceptuel strategi og/eller funktionel prototype, rapport m.m.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det valgte valgfag (enten 'Prototyper og Test' eller 'Datavisualisering') vil også indgå i prøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Der er én ekstern, individuel porteføljeprøve efter 6. semester. Prøven består af 2 dele:
  a) Synopsis
  b) Mundtlig prøve
  Formkrav
  Synopsis skal indeholde:
  • en specifikation og diskussion af en række faglige udfordringer og problemstillinger udvalgt af den studerende. Disse skal tage udgangspunkt i semesterets obligatoriske afleveringer og skal forholde sig til læringsmål for 6. semester
  • diskussion og refleksion over anvendt teori, metode og litteratur
  • refleksion over den studerendes faglige udvikling
  • beskrivelse og refleksion over egen kompetenceprofil i relation til branchens behov
  • max. 5 normalsider (1 normalside er 2.400 anslag inkl. mellemrum).
  • Relevante dele af obligatoriske afleveringer og øvrige opgaver, der diskuteres i synopsis, vedlægges som bilag.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Udgangspunktet for den mundtlige del af eksamen er synopsis, som er vurderet af eksaminator og censor før prøven.

  Den mundtlige prøve varer 30 min og består af følgende elementer:
  • oplæg fra den studerende: 5 min.
  • eksamensdialog: 20 min.
  • votering og afgivelse af resultat: 5 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af de elementer, der indgår i prøven, dvs. synopsis, og den mundtlige præstation. Præstationen bedømmes ud fra 7-trinsskalaen i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål for 6. semester.
  Frist for aflevering
  Afleveringsfristen offentliggøres samtidig med at portfolio-eksamenen præsenteres.
68
timers undervisning
69
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Datavisualisering modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 50% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, eksterne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, portefolio-arbejde, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.