Copenhagen School of Design and Technology

da

Softwarekonstruktion 2 (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Software construction 2 (DA)
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
16 uger
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
3050201
Fag- /modulansvarlig
Constantin Alexandru Gheorghiasa
Christian Ole Kirschberg
 • Formål

  Dette fag giver, i et meget tæt samarbejde med Software Design faget, den grundlæggende forståelse for- og de grundlæggende færdigheder i software konstruktion.

  Vi går i dybden med programmeringsbegreber, opbygning af strukturer/algoritmer samt hvordan man laver en applikation der opfylder en kundes ønsker.

  Første semester afsluttes med et tværfagligt projekt med faget Software Design som er en obligatorisk opgave. Den bliver både bliver brugt som introduktion til hvordan 1. års eksamenen vil forløbe, men også til at give den enkelte studerende feedback på hvordan de står i forhold til opnået viden og færdigheder, sat op i mod det der er blevet gennemgåede på første semester.

  Andet semester udbygger den allerede opnåede viden med mere avanceret kodeopbygning. Der bliver undervist i opbygning af relationelle databaser samt manipulationen med data i databasen. Yderligere gennemgås konstruktionen af en brugergrænseflade (GUI) baseret på kundens ønsker/behov.

  Anden semester afsluttes med et tværfagligt eksamensprojekt, gældende alle de fire fag fra første og andet semester (Software Konstruktion, Software Design, IT i organisationen samt Teknikfaget).

  Viden

  Den studerende har viden om
  1. specifikation af abstrakte datatyper
  2. kriterier for programkvalitet
  3. abstraktionsmekanismer i moderne programmeringssprog
  4. integration mellem heterogene komponenter og platforme

  Færdigheder

  Den studerende kan
  1. specificere og konstruere algoritmer
  2. anvende programmeringssproget til realisering af algoritmer, design mønstre, abstrakte datatyper, datastrukturer, designmodeller og brugergrænseflader
  3. vurdere kvalitative og kvantitative egenskaber ved algoritmer og datastrukturer
  4. anvende et moderne integreret udviklingsværktøj, herunder versionsstyringssystem
  5. realisere modeller i et databasesystem og konstruere programmer, der benytter en databasegrænseflade
  6. designe og konstruere programmer som samarbejdende processer/tråde
  7. udvikle applikationer baseret på en lagdelt softwarearkitektur
  8. anvende softwarekomponenter/biblioteker
  9. udfærdige dokumentation i forhold til gældende de-facto standarder i professionen
  10. anvende moderne teknikker og værktøjer til afvikling af test og kvalitetssikring
  11. anvende teknikker til konstruktion af programmer med flere samtidige brugere
  12. designe og konstruere programmer baseret på samarbejdende processer i en distribueret arkitektur
  13. konstruere programmer, der benytter tidssvarende netværksteknologier
  14. anvende designmønstre for distribuerede softwarearkitektur
  15. udvikle softwarekomponenter
  16. udvikle webapplikationer

  Kompetencer

  Den studerende kan
  1. indgå som en professionel programmør i udviklings-, integrations- og vedligeholdelsesprojekter
  2. tilegne sig nye færdigheder indenfor programmeringssprog, udviklingsværktøjer, programmeringsteknikker og programdesign

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender Datamatikeruddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.

  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger
  virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige
  problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.

  Fælles for alle disse aktiviteter er, at uddannelsen altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.

  Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale
  og i undervisningen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven:
  Der er 7 deltagelsespligter knyttet til prøven. Disse er beskrevet på Fronter på semesterets/holdets rum. Deltagelsespligterne skal afleveres på Fronter og er fordelt således:
  1 semester:
  Kerneområde Programmering 2 stk.
  Kerneområde Systemudvikling 2 stk.
  Kerneområde Virksomheden 1 stk.
  2. Semester:
  Kerneområde Programmering 1 stk.
  Kerneområde Teknik 1 stk.
  Ikke opfyldelse af blot én eller flere studieaktiviteter eller ikke korrekt aflevering af 1. års projekt, som udgør den skriftlige del af prøven betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et prøveforsøg.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Der skal afleveres en projektrapport og et produkt.
  Projektrapporten, som udgør den skriftlige del af prøven skal minimum indeholde
   Forside med titel, navn og fødselsdato, hold betegnelse og dato
   Indholdsfortegnelse
   Problemformulering eller problemstilling
   Hovedafsnit
   Konklusion
   Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)
   Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)
   Vedlæg kildekode, og eventuelt angivelse af sti til versionsstyringsserver, hvor kildekoden
  og eksekverbar kode til produktet kan hentes
   Der skal pagineres (sidetal) på alle sider

  Det skriftlige projekt skal som minimum bestå af 30 normal sider og maksimalt af 40 normalsider for en studerende. For hver yderligere studerende øges antallet af sider enligt tabel:

  1 studerende - min. 30 og maks. 40 sider
  2 studerende - min. 35 og maks. 50 sider
  3 studerende - min. 40 og maks. 55 sider
  4 studerende - min. 45 og maks. 60 sider

  Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider.
  Bilag er uden for bedømmelse.
  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.
  Hver enkelt figur eller diagram tæller 800 tegn.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Projektet præsenteres af projektgruppen, 10 minutter pr studerende dog max. 30 min. Herefter individuel eksamination af gruppens medlemmer i 30 minutter pr. eksaminand inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelseskriterierne for prøven er læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement:
  Programmering, Systemudvikling, Teknologi og Virksomheden
  Læringsmål fremgår af den fælles studieordning.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om
  aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på Fronter.
84
timers undervisning
327
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Softwarekonstruktion 2 (DA) modtager du 84 timers undervisning, hvilket svarer til 112 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 20% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.