Copenhagen School of Design and Technology

da

Teknologi 1 (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Technology 1 (DA)
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
16 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
3050203
Fag- /modulansvarlig
Faisal Fawzi Jarkass
Constantin Alexandru Gheorghiasa
Christian Ole Kirschberg
 • Formål

  På faget Teknologi 1 får du indsigt i hvad Cloud er og hvordan det konkret anvendes. Faget tilsigter at kvalificere den studerende i implementering af en platform ved de populær Cloud provider eks. Amazon Web Services (AWS). AWS har, og er stadig, været den ledende skikkelse siden fødslen af Cloud.

  I faget arbejder vi i AWS’ Management Console for at implementere en platform der understøtter nutidens krav til webapplikationer, også i forbindelse med skalering af server efter slutbrugerens anvendelse af denne.

  AWS gør det nemmere at udrulle, vedligeholde samt videreudvikle software med de over 1000 services til formålet. De mange services er et udtryk for de mange muligheder der er, og som man normalt ikke står til rådighed som mindre eller mellem store virksomheder. I faget skal vi også have kørt en SQL-Server til persistering af data samt jævnligt køre back-ups.

  I de fleste virksomheder er der løbende ønsker om at udvikler også kan mere end at kode, eller kan deltage aktivt i møder ved udrulning af software ved forskellige miljøer.
  Teknologi 1 er med til at udjævne det spring det er at arbejde i industrien.

  Viden:
  • Kende til kerne komponenter i Cloud
  • Kende til strategier for udrulning af software
  • Standardkomponenter til sikker kommunikation
  • Den teknologiske udvikling, herunder udviklingstendenser
  • Virtuelle maskiner og containere
  • I samarbejde med andre bidrage til valg af platform og forslag til infrastruktur
  • Tilegne sig viden om nye cloudbaserede løsninger.

  Formålet med faget er, at kvalificere den studerende til at kunne bidrage ved valg af teknologisk platform og teknologi i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af IT-løsninger.
  Faget skal således give den studerende et grundlæggende kendskab til netværk, placering af data samt tilhørende teknologiske aspekter

  Færdigheder:
  Formålet med faget er at implementere en Platform ved brug af ovennævnte værktøjer.

  Kompetencer:
  Formålet med faget er at kunne, ved brug af de ovennævnte værktøjer, analysere samt vælge de services der bedst tjener formålet i et udviklingsprojekt.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender Datamatikeruddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.

  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.

  Fælles for alle disse aktiviteter er, at uddannelsen altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.

  Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale og i undervisningen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven:
  Der er 7 deltagelsespligter knyttet til prøven. Disse er beskrevet på Fronter på semesterets/holdets rum. Deltagelsespligterne skal afleveres på Fronter og er fordelt således:
  1 semester:
  Kerneområde Programmering 2 stk.
  Kerneområde Systemudvikling 2 stk.
  Kerneområde Virksomheden 1 stk.
  2. Semester:
  Kerneområde Programmering 1 stk.
  Kerneområde Teknik 1 stk.
  Ikke opfyldelse af blot én eller flere studieaktiviteter eller ikke korrekt aflevering af 1. års projekt, som udgør den skriftlige del af prøven betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et prøveforsøg.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Der skal afleveres en projektrapport og et produkt.
  Projektrapporten, som udgør den skriftlige del af prøven skal minimum indeholde
  Forside med titel, navn og fødselsdato, hold betegnelse og dato
  • Indholdsfortegnelse
  • Problemformulering eller problemstilling
  • Hovedafsnit
  • Konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)
  • Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)
  • Vedlæg kildekode, og eventuelt angivelse af sti til versionsstyringsserver, hvor kildekoden
  og eksekverbar kode til produktet kan hentes
  • Der skal pagineres (sidetal) på alle sider

  Det skriftlige projekt skal som minimum bestå af 30 normal sider og maksimalt af 40 normalsider for en studerende. For hver yderligere studerende øges antallet af sider enligt tabel:

  1 studerende - min. 30 og maks. 40 sider
  2 studerende - min. 35 og maks. 50 sider
  3 studerende - min. 40 og maks. 55 sider
  4 studerende - min. 45 og maks. 60 sider

  Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider.
  Bilag er uden for bedømmelse.
  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.
  Hver enkelt figur eller diagram tæller 800 tegn.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Projektet præsenteres af projektgruppen, 10 minutter pr studerende dog max. 30 min. Herefter individuel eksamination af gruppens medlemmer i 30 minutter pr. eksaminand inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelseskriterierne for prøven er læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement:
  Programmering, Systemudvikling, Teknologi og Virksomheden
  Læringsmål fremgår af den fælles studieordning.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om
  aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på Fronter.
48
timers undervisning
89
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Teknologi 1 (DA) modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.