Copenhagen School of Design and Technology

da

Softwaredesign 2 (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Software design 2 (DA)
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
16 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
3050202
Fag- /modulansvarlig
Marianne Stougaard Nielsen
Constantin Alexandru Gheorghiasa
Christian Ole Kirschberg
 • Formål

  Dette fag er en forsættelse af faget Softwaredesign 1. Du kommer til at arbejde med at udvikle et system fra en ide til et kørende system. Vejen hertil går over objektorienteret analyse og design herunder modellering af systemkrav med use case beskrivelser og realisering af disse i form af relevante UML diagrammer. Vi arbejder videre med systemarkitektur og du kommer til at arbejde med forskellige designmønstre.

  Faget afsluttes med et tværfagligt projekt hvor alle 2.semesterfag indgår. Resultatet er et kørende system, der dokumenteres i en projektrapport.

  Viden

  Den uddannede har viden om
  1.eksperimenters betydning som del af eller supplement til systemudviklingsmetoden

  Færdigheder

  Den studerende kan
  1.modellere og designe it-systemer
  2.anvende en hensigtsmæssig softwarearkitektur
  3.dokumentere og formidle produkt og proces – herunder sikre sporbarhed
  4.kvalitetssikre produkt og proces
  5.anvende hensigtsmæssige designmønstre
  6.inddrage brugere
  7.arbejde systematisk med et projekt under en valgt systemudviklingsmetode

  Kompetencer

  Den studerende kan
  1.indgå som kompetent deltager i et udviklingsprojekt

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningsformen er en blanding af klasseundervisning, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven:
  Der er 7 deltagelsespligter knyttet til prøven. Disse er beskrevet på Fronter på semesterets/holdets rum. Deltagelsespligterne skal afleveres på Fronter og er fordelt således:
  1 semester:
  Kerneområde Programmering 2 stk.
  Kerneområde Systemudvikling 2 stk.
  Kerneområde Virksomheden 1 stk.
  2. Semester:
  Kerneområde Programmering 1 stk.
  Kerneområde Teknik 1 stk.
  Ikke opfyldelse af blot én eller flere studieaktiviteter eller ikke korrekt aflevering af 1. års projekt, som udgør den skriftlige del af prøven betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et prøveforsøg.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Der skal afleveres en projektrapport og et produkt.
  Projektrapporten, som udgør den skriftlige del af prøven skal minimum indeholde
  • Forside med titel, navn og fødselsdato, hold betegnelse og dato
  • Indholdsfortegnelse
  • Problemformulering eller problemstilling
  • Hovedafsnit
  • Konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)
  • Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)
  • Vedlæg kildekode, og eventuelt angivelse af sti til versionsstyringsserver, hvor kildekoden og eksekverbar kode til produktet kan hentes
  • Der skal pagineres (sidetal) på alle sider

  Det skriftlige projekt skal som minimum bestå af 30 normal sider og maksimalt af 40 normalsider for en studerende. For hver yderligere studerende øges antallet af sider enligt tabel:

  1 studerende - min. 30 og maks. 40 sider
  2 studerende - min. 35 og maks. 50 sider
  3 studerende - min. 40 og maks. 55 sider
  4 studerende - min. 45 og maks. 60 sider

  Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider.
  Bilag er uden for bedømmelse.
  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.
  Hver enkelt figur eller diagram tæller 800 tegn.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Projektet præsenteres af projektgruppen, 10 minutter pr studerende dog max. 30 min. Herefter individuel eksamination af gruppens medlemmer i 30 minutter pr. eksaminand inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelseskriterierne for prøven er læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement:
  Programmering, Systemudvikling, Teknologi og Virksomheden
  Læringsmål fremgår af den fælles studieordning.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om
  aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på Fronter.
48
timers undervisning
89
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Softwaredesign 2 (DA) modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.