Copenhagen School of Design and Technology

da

4 brugte t-shirts - fra idé til handling (DA)

2023/2024
Engelsk titel
4 Used T-shirts - from Idea to Action (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
7
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207102
Fag- /modulansvarlig
Carralina Suszy Svenningsen
Ditte Dam Bangsund
 • Formål og læringsmål

  Med udgangspunkt i sætningen 'fra idé til handling/realisering' skal I:
  • generere én eller flere innovative idéer
  • udvikle idéen til noget, der kan generere (økonomisk) værdi, dvs. formidles, udstilles eller sælges.
  • gøre idéen/prototypen/konceptet/servicen salgsklart
  • sælge idéen/prototypen/konceptet/servicen
  • formidle idéen/prototypen/konceptet/servicen

  Viden

  Viden om og forståelse af relevante primært bæredygtige metoder og tidssvarende værktøjer til planlægning, organisering og gennemførsel af projekter/prototyping samt koordinering og styring af opgaverne.

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med virksomhedens bæredygtige behov for at udnytte sine ofte begrænsede ressourcer og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv, på niveau med at skabe en start-up.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Fungere og deltage som projektleder eller -deltager, med fokus på at sætte egne og andres ressourcer i spil.
  • Arbejde med projektdeltagere og projektgruppens dynamik på tværs af faggrupper.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til organisation, ledelse og projektstyring.

  - Viden om hvorledes virksomheden og produkter, med afsæt i kunderelationer, kan påvirkes, designes eller optimeres med henblik på større fortjeneste, på prototype niveau.

  Færdigheder

  • Anvende styringsværktøjer så som Leanstartup og Blue ocean strategy i opstartsprocesser i nye eller eksisterende virksomheder.
  • Anvende teknikker til selvledelse, organisering og motivation af teams, samt konflikthåndtering, eks. ud fra teori U

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Vurdere prototypens idé, mål og strategi under hensyntagen til virksomhedens ressource, her tænkes specifikt på omkostning minimering.
  • Vurdere behovet for og omfanget af et bæredygtigt udviklingsforløb og hvorledes dette kan organiseres i et projekt udviklings forløb. Skal kunne formidle bæredygtige praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til brugere og evt. samarbejdspartnere.

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale bæredygtige metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Metoder og værktøjer til de kreative faser i innovationsprocessen.
  • Metoder og værktøjer til de bæredygtige forretningsmæssige faser i innovationsprocessen.

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Vurdere innovationspotentialet indenfor virksomhedens bæredygtighed forretningsområder og udvælge forskellige tilgange til arbejdet med innovation. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til brugere og evt. samarbejdspartnere.

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Anvende relevant kommunikationsteori og –analyse, med henblik på formidling af et bæredygtigt produkt, koncept eller forretningside
  • Anvende forskellige præsentationsteknikker, herunder pitch, til brug ved kommunikation af forretningsideer, koncepter og produkter, forretningsplan/model

  Skal kunne vurdere bæredygtige praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Formidle kernefortælling, kommunikationsplaner, tekster og reklamer for et design, produkt, service, koncept eller forretningside.

  - Udarbejde en grundlæggende bæredygtig forretningsmodel for opstart af en virksomhed eller implementering af et koncept inden for rammerne af en eksisterende virksomhed med udgangspunkt i et etableringsbudget.
  - Beregne og vurdere en idés bæredygtighed, baseret på kendte markeds- og omkostningsforventninger, samt et designs økonomiske forretningspotentiale ud fra forskellige forretningsmodeller og socialøkonomiske teorier.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med virksomhedens behov for at udnytte sine ofte begrænsede ressourcer og anvise realisering ud fra et entreprenant kontra startup entreprenante tilgang.

  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Fungere og deltage som projektleder eller -deltager, med fokus på at sætte egne og andres ressourcer i spil.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til organisation, ledelse, projektstyring og bærdygtig forretningsinnovation.

  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Håndtere virksomhedens kommunikation overfor relevante interessenter, samarbejdspartnere og kunder
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Bidrage med kommunikations- og formidlingsformer, der understøtter eksempelvis branding og kernefortælling i relation til forretningskoncepter.
  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til kommunikation.

 • Undervisningsform
  Forelæsninger, gruppearbejde og vejledning
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven finder sted efter 1. semester og tæller 30 ECTS. Prøven falder i to dele: Del 1) Skriftlig aflevering med udvælgelse af opgaver fra moduler på 1. semester med refleksion over forbedringspotentialer på baggrund af tidligere feedback og teori fra pensum. Del 2) Præsentation af nye løsningsforslag med begrundede valg og fravalg. Prøven afsluttes med, at man trækker et pensumspørgsmål, der forklares og illustreres gennem et konkret, tænkt eksempel.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutter inklusiv votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Karakter gives på baggrund af en samlet helhedsvurdering.
39
timers undervisning
153
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget 4 brugte t-shirts - fra idé til handling (DA) modtager du 39 timers undervisning, hvilket svarer til 52 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 20% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.