Copenhagen School of Design and Technology

da

Markedsføringscase (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Marketing Case (EN)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
9
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207111
Fag- /modulansvarlig
Bettine Ortmann
Ditte Dam Bangsund
Dorthe Fiona Petersen
 • Formål og læringsmål

  At få indsigt i grundlæggende markedsføringsteori og erfaring med at bruge analyseredskaber og udvikle en konkret marketingindsats for en virksomhed.

  Viden

  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  • Grundlæggende markedsføringsteori med henblik på at kunne analysere og forstå virksomheder, produkter, markedet og forbrugeren.
  • Relevante redskaber, teorier, begreber og faglige metoder til behandling af empiri og analyse af problemstillinger, som er centrale for udvikling af en idé til et færdigt produkt med afsæt i kunderelationer.

  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  • Grundlæggende kommunikationsteori med henblik på at kunne analysere og forstå virksomheders kommunikationsmuligheder i forhold til produkter, markedet og forbrugeren.
  • Metoder og formidlingsformer, der understøtter kommunikation vedrørende et design, produkt, koncept eller forretningside mundtligt, skriftligt og visuelt.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Anvende relevant kommunikationsteori og –analyse med henblik på formidling af et design, produkt, koncept eller forretningside.
  - Arbejde med værktøjer og metoder til indsamling og analyse af data, med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag.
  - Udvælge og anvende relevante markedsføringsteorier og –analyser, som er centrale for udviklingen af en idé til et færdigt produkt med afsæt i kunderelationer.
  - Identificere nye markeder og definere indtrængningsstrategier, samt identificere og udvælge forslag til handlingsparametre for både fysisk og online markeder.
  - Anvende almindeligt forekommende IT-værktøjer til videnopsamling, databearbejdning, dokumentation og præsentation.
  • Anvende forskellige præsentationsteknikker, herunder pitch, til brug ved kommunikation af forretningsideer, koncepter og produkter, forretningsplan/model.
  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Udvælge og skelne mellem medievalg og platform i forhold til målgruppe og formål.
  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere, herunder:
  • Formidle kernefortælling, kommunikationsplaner, tekster og reklamer for et design, produkt, service, koncept eller forretningside.

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Anvendelse af visuelle virkemidler som logo, hjemmeside, skriftlig kommunikation.
  • Komposition af disse virkemidler, herunder typografi og farvelære.
  • Anvende 2D programmer til virtuelle og fysiske repræsentationer.
  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder herunder:
  • Udvælge og vurdere anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre til formidling af et givet koncept.
  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med analyser og vurderinger af et koncepts markedspotentiale og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber innovativt med henblik på nye afsætningsmuligheder.
  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til markedsføring og datahåndtering.

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Håndtere virksomhedens kommunikation over for relevante interessenter, samarbejdspartnere og kunder.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Bidrage med kommunikations- og formidlingsformer, der understøtter eksempelvis branding og kernefortælling i relation til forretningskoncepter
  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til kommunikation.

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Skabe og iværksætte nye, alternative løsninger til anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre som grundlag for konceptformidling.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Bidrage til at vurdere anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre til formidling af et givet koncept.

 • Undervisningsform
  En kombination af forelæsninger, øvelser, og pitch af oplæg til kunde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven finder sted efter 1. semester og tæller 30 ECTS. Prøven falder i to dele: Del 1) Skriftlig aflevering med udvælgelse af opgaver fra moduler på 1. semester med refleksion over forbedringspotentialer på baggrund af tidligere feedback og teori fra pensum. Del 2) Præsentation af nye løsningsforslag med begrundede valg og fravalg. Prøven afsluttes med, at man trækker et pensumspørgsmål, der forklares og illustreres gennem et konkret, tænkt eksempel.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutter inklusiv votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering.
92
timers undervisning
155
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Markedsføringscase (DA) modtager du 92 timers undervisning, hvilket svarer til 122 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 37% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, virksomhedssamarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.