Copenhagen School of Design and Technology

da

Planlægning og processer

2023/2024
Engelsk titel
Planning and Processes
Uddannelse
Byggekoordinator
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
3267104
Fag- /modulansvarlig
Bo Mahs
Rados Nenadovic
 • Formål og læringsmål

  Den studerende skal kunne analysere og vurdere samspillet mellem faggrupperne i projekter i bygge- og anlægsbranchen.

  Viden

  Viden
  Den studerende har:
  1. viden om planlægning og styring af arbejdet imellem faggrupperne i de forskellige
  entrepriseformer,
  2. forstå det overordnede indhold af et udbudsmateriale og principperne samt vigtigheden af
  teknisk granskning af udbudsmaterialet,
  3. viden om gældende krav til kvalitetssikring og arbejdsmiljø i forbindelse med planlægning og gennemførelse af en byggesag,
  4. forståelse for byggepladsforholdenes betydning for realisering af entrepriseydelsen og
  5. forstå et byggesagsforløb og have grundlæggende forståelse for de forskellige entreprise-former og deres organisation.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  1. anvende centrale metoder og redskaber i forhold til at arbejde procesorienteret med
  planlægningsværktøjer og udarbejdelse af tidsplaner,
  2. formidle problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samspillet mellem faggrupper i byggebranchen,
  3. vurdere, formidle og anvende relevante gældende krav til kvalitetssikring i en byggesag og
  4. forstå og anvende gældende bygningsreglement.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  1. deltage i et tværfagligt samarbejde med byggesagens øvrige parter med en professionel tilgang,
  2. håndtere og dermed afkode detaljeringsgraden af udbudsmaterialet på en byggesag og
  entrepriseformen, samt kunne fastlægge ansvarsfordelingen imellem den projekterende og den udførende,
  3. deltage i planlægning og gennemførelse af kvalitetssikring på en mindre byggesag og
  4. deltage i planlægningen og sikring af arbejdsmiljøforhold i en byggesag.

 • Undervisningsform
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner / byggepladsbesøg
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Der afgives en samlet karakter for det skriftlige materiale og den mundtlige eksamen,
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Syge-/omprøve
  Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår sygeprøven afvikles. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring, og KEA skal senest have modtaget lægeerklæringen tre hverdage efter prøvens afholdelse. Dokumenteres sygdom ikke, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende betaler selv for indhentelse af lægeerklæring.
100
timers undervisning
174
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Planlægning og processer modtager du 100 timers undervisning, hvilket svarer til 133 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, gruppearbejde, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, informationssøgning, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.