Copenhagen School of Design and Technology

da

Statik, styrke- og materialelære del 1 og 2 (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Statics, strength of materials and material science del 1 og 2 (DA)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 uge
Ects
6,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277101
Fag- /modulansvarlig
Kim Vulff Apitz
Dina Jacobsen
Jon Emil Stenz
Ahmed Adil Albayati
 • Formål

  Formålet med ’Statics, Strength and Selection of Materials’ (statik, styrkelære og materialevalg) er, at I som studerende på en akademiuddannelse er i stand til at gennemføre en styrkeberegning på en simpel konstruktion (dvs. et fysisk produkt).
  Herunder skal indgå materialeovervejelser gennem en sammenligning af forskellige materialeegenskaber.

  Emner, der vil blive indgå i undervisningen i forbindelse med dette fagforløb, er:

  1. Statik:
  Emner inden for dette fagområde:
  a. Kræfter, momenter og ligevægt.
  b. Opstilling af beregningsmodeller og frigjorte konstruktioner (Free Body Diagrams, FBD)
  c. Understøtninger (beregning af reaktionskræfter).
  d. Simple bjælkekonstruktioner med punkt (og ensfordelt last)
  e. Indre belastninger: Q- og M-kurver

  2. Styrkelære:
  Emner inden for dette fagområde:
  a. Tværsnitskonstanter: Tyngdepunkt, Inertimoment og modstandsmoment.
  b. Spændinger: Normal- og tangentialspændinger.

  3. Materialevalg:
  Emner inden for dette fagområde:
  a. Materialeegenskaber.
  b. CES. Program til valg af materialer.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Afslutningsvis gennemfører grupperne en præsentation for holdet på max. 15 minutter pr. gruppe.
  I præsentationen skal indgå:
  - Valg af et ”simpelt” produkt, som er påvirket med forskellige belastninger.
  Fx en bænk, stol, gadebelysning, balancebom eller tilsvarende.
  - Opstilling af beregningsmodel for en eller flere udvalgte elementer på det valgte produkt.
  - Q- og M-kurver for udvalgte elementer.
  - Beregninger af tværsnitskonstanter på udvalgte elementer.
  - Beregninger af spændinger i udvalgte elementer.
  - Kommentarer og forklaringer til jeres valg af materialer ud fra en sammenligning mellem forskellige materialeegenskaber.
  - En præsentation af jeres valgte produkt i SolidWorks.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Eksamen er opdelt i to perioder på 2. semester og handler om udvikling af et nyt produkt med flere bevægelige dele. Den første periode dækker over produktudviklings- og konstruktionsområdet. Her udvikler I produktet. Den anden projektperiode dækker over
  produktions- og virksomhedsområdet. Her opbygges virksomhed og produktionsanlæg.

  Der er 3-5 studerende i hver gruppe, og der tilstræbes så vidt muligt et samarbejde med
  erhvervslivet.

  Først afleveres og fremlægges en synopsis, der skal godkendes af lærergruppen, og som
  fremover fungerer som opgavens problemfelt. På FRONTER findes vejledning til, hvordan en
  synopsis skal opbygges.

  Ved midtvejsevalueringen fremlægger I jeres konklusioner fra første halvdel af opgaven.

  Afslutningsvis afleveres den samlede projektrapport med begge faser inkluderet.

  Alle evalueringer er åbne for medstuderende, hvis ikke der er særlige virksomhedsaftaler.

  Underviserne vurderer løbende fremmøde, arbejdsindsats og afleveringer mhp. at sikre, at alle studerende er studieaktive.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Rapporten tager udgangspunkt i en godkendt synopsis.
  -Max 50 fysiske sider inkl. grafik (forside, indholdsfortegnelse og kildeangivelse/
  litteraturliste medregnes ikke).
  -Anvend skriftstørrelse 12 i en læsevenlig font
  -Titelblad med nedenstående info:
  • Rapportens titel
  • Jeres fulde navn(e)
  • Skolens navn og logo
  • Navne på tilknyttede lærere/vejledere
  • Antal anslag i rapporten inklusive mellemrum.
  • Ved virksomhedsstillede opgaver, eller opgaver med tydelig virksomhedstilknytning, skal virksomhedens navn og en kontaktperson samt mail til denne fremgå.
  -Overskridelse af omfang kan få indflydelse på karakteren. Er overskridelsen markant – dvs.
  mere end 25 % - er formkravet til opgaven ikke overholdt, og det kan betyde en afvisning af
  projektet.
  -Projekter forventes generelt at have mange relationer til erhvervslivet, og derfor er det
  væsentligt, at I TYDELIGT markerer virksomhedstilknytningen på titelbladet samt skriver hvis rapporten IKKE må offentliggøres. Se også afsnit om offentliggørelse.
  -Det forventes, at en rapport gør brug af visuelle formidlingsformer, herunder skitser, figurer,
  diagrammer mv.
  -Vi gør samtidig opmærksom på, at projekterne scannes for plagieret indhold. Plagiat
  indebærer også genbrug af mere end én sætning fra eget tidligere projekt med mindre
  kildehenvisning til denne er givet.
  -Rapporter og synopsis gemmes i pdf-format og uploades under ”Besvarelse” i WISEflow.
  NB: max filstørrelse er 25 MB - og bilagsmaterialet samles i én pdf-fil med indholdsfortegnelse.
  -Excel-dokumenter og Microsoft Project-filer afleveres dog i originalversion. Bilag er ikke en del af bedømmelsesgrundlaget.
  -Rapporter uploadet som PDF billedfiler vil ikke blive accepteret. Det betyder bl.a., at tekst og tabeller skal være kunne skal kunne redigeres, scannes og markeres i det uploadede pdfformatet.
  -Ved gruppeafleveringer skal I huske, at alle medlemmer i gruppen skal aflevere materialet i de respektive flows. Alle gruppens medlemmer skal fremgå af titelblad eller anden forside.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-6 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Præsentation: 5 min./stud. ved 4 og derover
  • Præsentation: 15 min. i alt ved 3 studerende eller færre
  • Eksaminationstid: 20 min./stud., inkl. karaktergivning
  • Skift mellem grupperne: 5 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Frist for aflevering
  Aflevering skal ske senest kl. 12:00 på datoerne, som de fremgår af semesterplanen på fronter. For både synopsen og den endelige rapport gælder det, at for sen eller manglende aflevering koster et eksamensforsøg.
54
timers undervisning
124
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Statik, styrke- og materialelære del 1 og 2 (DA) modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.