Copenhagen School of Design and Technology

da

Masseproduktion (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Mass Production (DA)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
8,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277106
Fag- /modulansvarlig
Dina Jacobsen
Ina Sanne Larsen
 • Formål

  I Mass Production får den studerende viden om, hvordan man planlægger opbygningen af en ny fabrik.

  I løbet af fagforløbet får den studerende undervisning i produktion, planlægning, styring, økonomi og ledelse samt internationalisering, kulturforskelle og organisation.

  En virksomhed overvejer at gå ind på et nyt, fremmed marked. For at kunne tilfredsstille deres nye kunders behov må de etablere en ny produktion tæt på kunden.

  De studerende vil derfor skulle overveje de operationelle, økonomiske og strategiske udfordringer, de kommer til at stå overfor.

  Emner, der vil blive gennemgået i forbindelse med dette tema, er:
  • Internationalisering og kulturforskelle
  • Organisationsstruktur
  • Etableringsplan
  • Make/buy beslutninger
  • Produktionsmetoder
  • Produktionsplanlægning
  • MRP Materials Resource Planning
  • Lagerstyring
  • Fabrikslayout
  • ERP Enterprise Resource Planning
  • Vedligehold
  • OEE Overall Equipment Efficiency
  • Kostpriser og produktionspriser
  • Årsbudgetter og opstartsbudgetter

  Afslutningsvis fremlægger grupperne en præsentation for holdet (10 min).

  Fokuspunkter virksomheden skal være opmærksom på, når de etablerer en produktionsenhed i jeres valgte land.

  • Organisering af virksomheden.
  • Produktionsmetoder og - layout.
  • Optimal planlægning af produktion, indkøb og lager for at tilfredsstille behovet for de første 3 måneder.
  • Økonomiske overvejelser ved ekspansion indeholdende deres forventede break-even, dækningsbidrag, kostpris, opstartsbudgettet (maskinindkøb mv.) og årsopgørelse.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsninger, øvelser/opgaver, og projektarbejde/Gruppearbejde i forbindelse med en gennemgående Case.
  Hver gruppe udarbejder en PPT-præsentation der evalueres sidst i forløbet
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Eksamen er opdelt i to perioder på 2. semester og handler om udvikling af et nyt produkt med flere bevægelige dele. Den første periode dækker over produktudviklings- og konstruktionsområdet. Her udvikler I produktet. Den anden projektperiode dækker over
  produktions- og virksomhedsområdet. Her opbygges virksomhed og produktionsanlæg.

  Der er 3-5 studerende i hver gruppe, og der tilstræbes så vidt muligt et samarbejde med
  erhvervslivet.

  Først afleveres og fremlægges en synopsis, der skal godkendes af lærergruppen, og som
  fremover fungerer som opgavens problemfelt. På FRONTER findes vejledning til, hvordan en
  synopsis skal opbygges.

  Ved midtvejsevalueringen fremlægger I jeres konklusioner fra første halvdel af opgaven.

  Afslutningsvis afleveres den samlede projektrapport med begge faser inkluderet.

  Alle evalueringer er åbne for medstuderende, hvis ikke der er særlige virksomhedsaftaler.

  Underviserne vurderer løbende fremmøde, arbejdsindsats og afleveringer mhp. at sikre, at alle studerende er studieaktive.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Rapporten tager udgangspunkt i en godkendt synopsis.
  -Max 50 fysiske sider inkl. grafik (forside, indholdsfortegnelse og kildeangivelse/
  litteraturliste medregnes ikke).
  -Anvend skriftstørrelse 12 i en læsevenlig font
  -Titelblad med nedenstående info:
  • Rapportens titel
  • Jeres fulde navn(e)
  • Skolens navn og logo
  • Navne på tilknyttede lærere/vejledere
  • Antal anslag i rapporten inklusive mellemrum.
  • Ved virksomhedsstillede opgaver, eller opgaver med tydelig virksomhedstilknytning, skal virksomhedens navn og en kontaktperson samt mail til denne fremgå.
  -Overskridelse af omfang kan få indflydelse på karakteren. Er overskridelsen markant – dvs.
  mere end 25 % - er formkravet til opgaven ikke overholdt, og det kan betyde en afvisning af
  projektet.
  -Projekter forventes generelt at have mange relationer til erhvervslivet, og derfor er det
  væsentligt, at I TYDELIGT markerer virksomhedstilknytningen på titelbladet samt skriver hvis rapporten IKKE må offentliggøres. Se også afsnit om offentliggørelse.
  -Det forventes, at en rapport gør brug af visuelle formidlingsformer, herunder skitser, figurer,
  diagrammer mv.
  -Vi gør samtidig opmærksom på, at projekterne scannes for plagieret indhold. Plagiat
  indebærer også genbrug af mere end én sætning fra eget tidligere projekt med mindre
  kildehenvisning til denne er givet.
  -Rapporter og synopsis gemmes i pdf-format og uploades under ”Besvarelse” i WISEflow.
  NB: max filstørrelse er 25 MB - og bilagsmaterialet samles i én pdf-fil med indholdsfortegnelse.
  -Excel-dokumenter og Microsoft Project-filer afleveres dog i originalversion. Bilag er ikke en del af bedømmelsesgrundlaget.
  -Rapporter uploadet som PDF billedfiler vil ikke blive accepteret. Det betyder bl.a., at tekst og tabeller skal være kunne skal kunne redigeres, scannes og markeres i det uploadede pdfformatet.
  -Ved gruppeafleveringer skal I huske, at alle medlemmer i gruppen skal aflevere materialet i de respektive flows. Alle gruppens medlemmer skal fremgå af titelblad eller anden forside.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 3-6 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  •10 min pr gruppe
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Frist for aflevering
  Aflevering skal ske senest kl. 12:00 på datoerne, som de fremgår af semesterplanen på fronter. For både synopsen og den endelige rapport gælder det, at for sen eller manglende aflevering koster et eksamensforsøg.
75
timers undervisning
158
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Masseproduktion (DA) modtager du 75 timers undervisning, hvilket svarer til 100 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 32% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, klasseundervisning, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, læsning af egne noter, læsning af pensum, informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.